Skip to main content

TFI PZU uzupełnia ofertę funduszy indeksowych

29 października 2019 r. na polskim rynku zadebiutował kolejny, już 24. fundusz indeksowy. Tego dnia TFI PZU uruchomiło – w ramach funduszu parasolowego inPZU SFIO – trzy nowe subfundusze, w tym inPZU Akcje Rynków Wschodzących.

Subfundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu liczonego według wzoru: 90% MSCI EM (MSCI Emerging Markets) + 10% WIBID 1M. Jego celem inwestycyjnym jest zatem zasadniczo naśladowanie zachowania najpopularniejszego i najbardziej rozpoznawalnego indeksu obejmującego spółki z rynków wschodzących – MSCI Emerging Markets Index. Utworzony w 1988 roku indeks grupuje obecnie akcje 1202 spółek o dużej i średniej kapitalizacji z 26 państw zaliczanych do rynków wschodzących. Kapitalizacja całego indeksu wynosi 5582,5 mld USD, a średnia kapitalizacja uczestnika indeksu sięga 4644 mln USD. Największymi pozycjami w portfelu indeksu są akcje firm: Alibaba Group (4,50%), Taiwan Semiconductor (4,33%), Tencent Holdings (4,19%) i Samsung Electronics (3,71%). W ujęciu sektorowym dominują spółki finansowe (24,67%), z sektora technologii informacyjnych (15,46%), z sektora luksusowych dóbr konsumpcyjnych (13,27%) oraz z branży usług telekomunikacyjnych (11,09%). Z kolei w strukturze geograficznej indeksu kluczową rolę odgrywają firmy chińskie (31,85%), południowokoreańskie (12,19%), tajwańskie (11,92%), indyjskie (8,96%) oraz brazylijskie (7,68%) (wszystkie dane według stanu na koniec września br.). Więcej informacji na temat indeksu można znaleźć w artykule znajdującym się tutaj

Podstawowymi kategoriami lokat w ramach realizacji przez subfundusz celu inwestycyjnego są instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, których bazę stanowi indeks, o którym mowa powyżej lub akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu. W prospekcie informacyjnym zapisano, iż dopuszczalna jest taka modyfikacja składu aktywów subfunduszu, która będzie w zgodzie z jego odpowiednimi limitami i ograniczeniami inwestycyjnymi, jednak spowoduje brak osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu liczonego według wzoru 90% MSCI EM + 10% WIBID 1M. To z kolei może spowodować, że stopa zwrotu subfunduszu będzie się różnić od stopy zwrotu indeksu liczonego według ww. wzoru.

Minimalna wpłata na nabycie jednostek kategorii A wynosi 100 zł, zaś maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej za zbywanie tych jednostek wynosi 2%.

Maksymalna stawka wynagrodzenia stałego za zarządzanie subfunduszem, wynosi:

1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii O – 1 %,

2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 1,5 %,

3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii B – 0,6 %,

4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii C – 0,5 %,

5) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii D – 0,48 %,

6) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 0,46 %,

7) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 0,42 %,

8) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii G – 0,4 %,

9) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii L – 0,9 %,

10) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii R – 1 %

Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu odzwierciedlającym zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających jego cel i politykę inwestycyjną (benchmarkiem) jest indeks liczony według wzoru 90% MSCI EM + 10% WIBID 1M.

Rekomendowany okres inwestowania w subfunduszu wynosi co najmniej 5 lat.

inPZU Akcje Rynków Wschodzących jest już siódmym funduszem indeksowym zarządzanym przez TFI PZU. To także drugi akcyjny fundusz indeksowy posiadający ekspozycję na rynki wschodzące (pierwszym funduszem o podobnym profilu, także odwzorowującym indeks MSCI Emerging Markets, jest PKO Akcji Rynków Wschodzących zarządzany przez PKO TFI).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.