Skip to main content

Strategia Collar z wykorzystaniem tytułów uczestnictwa funduszu Lyxor ETF WIG20

Strategia Collar to strategia inwestycyjna, której portfel złożony jest z instrumentów rynku kasowego oraz opcji. Najczęściej jest tworzona po okresach wzrostów na rynku w celu zabezpieczenia ryzyka utraty już osiągniętych, ale jeszcze niezrealizowanych zysków.

Collar jest sumą strategii protective put oraz covered call (o której można przeczytać tutaj). Na rynku akcji strategia składa się zatem z:

  • portfela akcji,

  • wystawionej opcji kupna,

  • kupionej opcji sprzedaży.

W chwili, kiedy strategia jest tworzona obie opcje (kupiona oraz wystawiona) są opcjami out-of-the-money (mają różne kursy wykonania) i charakteryzują się tym samym terminem do wygaśnięcia.

Na GPW strategię Collar mogą tworzyć jednostki funduszu typu ETF na WIG20 oraz opcje na WIG20. Tworząc strategię Collar złożoną z ETFa oraz opcji należy na każde 100 sztuk posiadanych ETFów wystawić jedną opcję kupna oraz kupić jedną opcję sprzedaży. ETF na WIG20 to najprostszy i jednocześnie najtańszy sposób na osiąganie wyników zbieżnych ze zmianami indeksu WIG20. Dodatkowo, w każdym roku fundusz wypłaca posiadaczom ETFów dywidendę stanowiącą odpowiednik dywidend wypłacanych przez spółki wchodzące w skład indeksu WIG20.

Inwestor posiadający jednostki funduszy ETF, kupując opcje sprzedaży zabezpiecza spadek wartości tego ETFa poniżej poziomu, który określa kurs wykonania nabytej opcji. Opcja ta zabezpiecza, zatem osiągnięty, ale jeszcze niezrealizowany zysk pochodzący z nabytych jednostek ETF.

Kolejnym składnikiem strategii jest wystawiona opcja kupna. Wystawiając opcję inwestor otrzymuje premię opcyjną. W ten sposób koszt zabezpieczenia ETFa przed spadkami (koszt nabytej opcji sprzedaży) zostaje sfinansowany otrzymaną premią. W zależności od tego, które opcje, (z jakimi kursami wykonania) zostały zastosowane w strategii, stopień sfinansowania opcji nabytej może być różny. W niektórych przypadkach premia otrzymana od wystawionej opcji kupna może być wyższa od premii zapłaconej za opcje sprzedaży.

Szczegółowe informacje na temat praktycznego wykorzystania tytułów uczestnictwa funduszu Lyxor ETF WIG20 w strategii Collar można znaleźć na stronie: http://www.pochodne.gpw.pl/?page=1359.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.