Skip to main content

Sejm znowelizował ustawę o funduszach inwestycyjnych

26 lutego 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw i skierował ją do Senatu. Znowelizowana ustawa, która będzie teraz nosiła nazwę „o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi”, ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Podstawowym celem ustawy (która była przez długi czas przygotowywana jeszcze przez poprzedni rząd) było wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (tzw. dyrektywy ZAFI). Dodatkowo ustawa wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/91/UE z dnia 23 lipca 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie funkcji depozytariusza, polityki wynagrodzeń oraz sankcji (tzw. dyrektywa UCITS V), a także częściowo dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/14/UE z dnia 21 maja 2013 r. zmieniającą dyrektywę 2003/41/WE w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami, dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) i dyrektywę 2011/61/UE w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w odniesieniu do nadmiernego polegania na ratingach kredytowych. Regulacje zawarte w ustawie służą także stosowaniu rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE): nr 345/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy venture capital oraz nr 346/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej. Ww. rozporządzenia regulują zasady funkcjonowania określonych, kwalifikowanych rodzajów alternatywnych funduszy inwestycyjnych.

Choć w ramach nowych regulacji nie wprowadzono żadnych przepisów zmieniających Rozdział 2 Działu VII ustawy (dotyczy on funduszy portfelowych będących polskimi odpowiednikami funduszy typu ETF na świecie), należy pamiętać, iż ten akt prawny reguluje m.in. fundusze indeksowe zarejestrowane w Polsce, jak też zbywanie na terytorium naszego kraju tytułów i jednostek uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne (a więc także fundusze ETF Lyxora notowane na GPW w Warszawie).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.