Skip to main content

PTE chcą by OFE mogły inwestować w fundusze ETF

Podczas wczorajszego spotkania premiera Donalda Tusk i ministra Michała Boniego z prezesami 14 powszechnych towarzystw emerytalnych, PTE zrzeszone w PKPP Lewiatan zaprezentowały propozycje zmian w sposobie funkcjonowania OFE (uzyskały one także poparcie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych). Wśród zaproponowanych zmian w zakresie polityki inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych znalazło się m.in. „rozszerzenie możliwości lokowania aktywów OFE o tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania (tzw. ETF) mające siedzibę w Polsce lub w krajach, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów, jeżeli instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika lub te tytuły uczestnictwa są przedmiotem obrotu na podstawowych rynkach giełdowych tych państw (z górnym limitem 10 proc.). Proponowana zmiana zakłada, że OFE zaczną inwestować w tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania, które dzięki niskim kosztom, bardzo wysokiej płynności oraz bardzo dużej różnorodności, idealnie wpasowują się w strategię inwestycyjną subfunduszy emerytalnych. Inwestycje tego typu są bardzo chętnie dokonywane przez fundusze emerytalne na całym świecie. Inwestycje w tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania oraz inwestycje w kwity depozytowe będące przedmiotem obrotu na podstawowych rynkach giełdowych powinny być kwalifikowane jako odrębne kategorie aktywów, odnośnie których subfundusze emerytalne podejmują swoje decyzje inwestycyjne”.

Również w rządowych propozycjach zmian w II filarze systemu emerytalnego przygotowanych przez zespół pod kierunkiem współautora reformy emerytalnej prof. Marka Góry z SGH (w jego pracach wzięli też udział m.in. była wiceminister pracy Agnieszka Chłoń-Domińczak, Dariusz Stańko z SGH, prof. Wojciech Otto z UW oraz Michał Szymański – były prezes Aviva PTE) znalazł się – według informacji opublikowanej przez „Rzeczpospolitą” – zapis umożliwiający inwestowanie przez OFE w tytuły uczestnictwa funduszy ETF.

Warto przypomnieć, iż instrumenty te cieszą się coraz większym zainteresowaniem funduszy emerytalnych na całym świecie. Według raportu „Annual review of institutional users of ETFs in 2008” opracowanego przez Barclays Global Investors przy współpracy z Thomson Reuters w końcu 2008 r. blisko 17 proc. zbadanych funduszy emerytalnych posiadało w swoich portfelach inwestycyjnych ETF-y o łącznej wartości 8,7 mld USD. O rosnącym zainteresowaniu ETF-ami wśród zarządzających portfelami funduszy emerytalnych świadczy poniższy wykres pokazujący liczbę funduszy emerytalnych inwestujących w ETF-y w latach 1997-2008.

Więcej informacji na temat inwestycji inwestorów instytucjonalnych na rynku exchange-traded funds na świecie w 2008 roku można znaleźć tutaj.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.