Skip to main content

Projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego

 • Ministerstwo Finansów opublikowało projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK).

 • Projekt został przekazany do konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych oraz zaopiniowania przez instytucje rynku finansowego.

 • Uwagi można zgłaszać do 21 marca br.

„Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego jest pierwszym tak kompleksowym projektem, który powstał na potrzeby i przy czynnym udziale uczestników polskiego rynku. Jej głównym celem jest poprawa dostępu do finansowania dla polskich przedsiębiorstw przez obniżenie przeciętnego kosztu pozyskania kapitału w gospodarce krajowej” – powiedziała minister finansów, prof. Teresa Czerwińska.

„Aby osiągnąć ten cel, strategia będzie opierać się na następujących fundamentalnych zasadach: wzmacnianiu zaufania do rynku, silnej ochronie inwestorów indywidualnych, stabilności otoczenia regulacyjnego i nadzorczego oraz wykorzystywaniu konkurencyjnych nowych technologii” – dodała minister.

Co zawiera projekt SRRK

W projekcie zaproponowano 60 najważniejszych działań, które stanowią odpowiedź na dwadzieścia najważniejszych barier dla rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Zostały one zidentyfikowane na podstawie sygnałów z firm, instytucji i stowarzyszeń oraz przeprowadzonych podczas prac nad dokumentem analiz.Listę działań pogrupowano na kluczowe obszary, m.in.:

 • kwestie ogólne, przede wszystkim edukacja finansowa i oszczędności krajowe,

 • nadzór i reformy w zakresie regulacji, m.in. zmierzające do wzmocnienia ochrony inwestorów indywidualnych i zapewnienia efektywności obsługi emitentów i podmiotów rynku kapitałowego,

 • zachęty podatkowe i usprawnienia w zakresie administracji skarbowej,

 • działania zwiększające konkurencyjność rynku kapitałowego,

 • innowacyjność i działania na rzecz większego wykorzystywania na polskim rynku nowych technologii.

 • Projekt został sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej i we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Realizacja SRRK jest przewidziana na lata 2019-2023. Jej opracowanie stanowi realizację jednego z postulatów zawartych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

  Docelowo Strategia zostanie przyjęta przez Radę Ministrów.

  **********************************************************************

  Z punktu widzenia zagadnień, które są głównym przedmiotem naszego zainteresowania w portalu etf.com.pl, warto zwrócić uwagę na dwie kwestie.

  Po pierwsze jako jedną z barier strukturalnych na polskim rynku kapitałowym zidentyfikowano brak ram prawnych, operacyjnych i nadzorczych w odniesieniu m.in. do funduszy ETF i instrumentów typu ETP. Dlatego też, w związku z potrzebą rozwoju oferty produktowej dla inwestorów na polskim rynku kapitałowym, SRRK wskazała na potrzebę wprowadzenia nowych rozwiązań legislacyjnych w zakresie produktów, które albo nie są przewidziane w polskim porządku prawnym, albo dostępne są jedynie na innych, zagranicznych rynkach – w tym m.in. emitowanych na rynku krajowym funduszy ETF. Ponadto SRRK zaproponowała wprowadzenie do krajowego systemu prawnego nowego modelu funduszu inwestycyjnego, odpowiadającego popularnej w innych państwach UE konstrukcji funduszu inwestycyjnego otwartego typu SICAV (fr. Société d’Investissement à Capital Variable), zwanego spółką inwestycyjną ze zmiennym kapitałem. Fundusze tego rodzaju – jak można domniemywać z kontekstu dokumentu – mogłyby być podstawą wprowadzenia na polski rynek ETF-ów w formie funduszy otwartych. W rezultacie Ministerstwo Finansów stwierdziło, że we współpracy z KNF określi do końca 2020 roku krajowe regulacje dla produktów jak dotąd nieistniejących na polskim rynku a popularnych na najbardziej rozwiniętych rynkach kapitałowych, w tym dla funduszy ETF i produktów strukturyzowanych notowanych na rynku lokalnym. W celu umożliwienia rozwoju nowych funduszy ETF i instrumentów pochodnych, GPW musi również wprowadzić szereg dodatkowych produktów opartych na indeksach (z niskimi mnożnikami, by były konkurencyjne wobec kontaktów CFD oraz FX), które lepiej oddają strukturę prywatnego sektora gospodarki. Taka dywersyfikacja produktów zwiększy płynność dzięki efektom mnożnikowym (oraz pomoże w obniżeniu opłat dla podstawowych produktów), co jednocześnie będzie korzystne dla PPK w kontekście zabezpieczania przed ryzykiem rynkowym.

  Jednym z celów szczegółowych SRRK jest zdecydowane poprawienie pozycji konkurencyjnej polskich instytucji pośredniczących, szczególnie w zakresie oferowania bardziej zaawansowanych technologicznie usług. W związku z powyższym, aby polska branża pośrednictwa mogła się rozwijać, należy m.in. wprowadzić nowe usługi doradcze i bardziej zaawansowane modele obrotu. Model zawierania transakcji na rachunek własny na instrumentach kapitałowych i dłużnych powinien zostać uzupełniony usługami dotyczącymi znacznie szerszego spektrum instrumentów, w tym instrumenty pochodne, lokalnie emitowane ETF, produkty strukturyzowane i lokalnie regulowane pożyczki papierów wartościowych. Umożliwi to wyprzedzenie zagranicznych konkurentów i osiągnięcie najlepszego wykonywania zleceń.

  Ponadto, w ramach edukacji w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, SRRK będzie działać na rzecz wprowadzenia m.in. rozwiązań edukacyjnych dla emitentów, inwestorów instytucjonalnych, pośredników i doradców w celu podwyższenia atrakcyjności bardziej zaawansowanych produktów i technologii rynku kapitałowego, np. produktów strukturyzowanych, ETF, dodatkowych instrumentów pochodnych oraz handlu algorytmicznego.

  Druga kwestia odnosi się do opłat i kosztów ponoszonych przez uczestników rynku finansowego. Jak zapisano w SRRK jednym z wyzwań dla polskiego rynku jest stworzenie efektu skali poprzez obniżenie opłat i kosztów alternatywnych, co powinno pomóc podnieść konkurencyjność i wymagania w zakresie porównywania cen. Jednocześnie należy rozważyć wprowadzenie ustawowego ograniczenia nad opłatami tam, gdzie nie następuje samoregulacja rynku (co, notabene, na rynku funduszy otwartych, właśnie stało się faktem). W rezultacie, wśród 60 najważniejszych działań planowanych w ramach SRRK wymieniono „aktywny nadzór nad kosztami ponoszonymi przez inwestorów indywidualnych przy jednoczesnym uniemożliwieniu stosowania ukrytych (alternatywnych) opłat i prowizji oraz międzynarodowy benchmarking opłat”, zaś w ramach planów rozwoju wtórnego rynku akcji (co, jak należy domniemywać, dotyczy również innych instrumentów notowanych na GPW, w tym tytułów uczestnictwa funduszy ETF) założono m.in. „obniżenie opłat na każdym etapie obrotu odzwierciedlające niższe struktury kosztowe w Polsce” i „niski koszt dostępu dla inwestorów indywidualnych”.

  Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

  Twój email nie zostanie opublikowany.