Skip to main content

Połączenie subfunduszy Ipopema Short Equity i Alior Short Equity

21 marca 2014 r. dobiega końca proces połączenia subfunduszu Ipopema Short Equity wydzielonego w ramach funduszu Ipopema SFIO (jest to jeden z funduszy indeksowych funkcjonujących w naszym kraju) z subfunduszem Alior Short Equity wydzielonym w ramach Alior SFIO (oba fundusze zarządzane są przez Ipopema TFI) prowadzony na podstawie zezwolenia KNF z 7 lutego 2014 r. Funduszem przejmującym był Ipopema Short Equity, natomiast funduszem przejmowanym Alior Short Equity.

W dniu dzisiejszym Ipopema TFI przydzieli każdemu uczestnikowi subfunduszu Alior Short Equity jednostki uczestnictwa subfunduszu Ipopema Short Equity w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu Alior Short Equity posiadanych przez tego uczestnika i wartości aktywów netto subfunduszu Alior Short Equity przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 20 marca 2014 r. przez wartość aktywów netto subfunduszu Ipopema Short Equity przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 20 marca 2014 r. Przydział jednostek uczestnictwa subfunduszu Ipopema Short Equity zostanie dokonany bez pobrania opłat manipulacyjnych. Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Ipopema SFIO wystawi uczestnikom pisemne potwierdzenie dotyczące numeru subrejestru oraz liczby i wartości przydzielonych jednostek uczestnictwa subfunduszu Ipopema Short Equity.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.