Skip to main content

Pierwszy oficjalny indeks obligacji skarbowych w Polsce

TBSP.Index – indeks obligacji rynku Treasury BondSpot Poland (TBSP) jest pierwszym oficjalnym indeksem obligacji skarbowych w Polsce. Celem uruchomienia indeksu jest udostępnienie inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym uniwersalnego narzędzia rynkowego będącego punktem odniesienia dla oceny efektywności ich decyzji inwestycyjnych.TBSP.Index jest indeksem dochodowym uwzględniającym zmiany kursów obligacji, wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych. W skład portfela indeksu wchodzą denominowane w złotych obligacje zerokuponowe oraz obligacje o oprocentowaniu stałym. W pierwszym portfelu indeksu znalazło się 16 obligacji: 4 serie obligacji zerokuponowych oraz 12 serii obligacji o oprocentowaniu stałym (pięcio-, dziesięcio- i 20-letnie). Skład portfela indeksu rewidowany będzie w cyklu miesięcznym.Indeks jest wyliczany na podstawie kursów ustalanych podczas sesji fixingowych przeprowadzanych na rynku TBSP i publikowany dwukrotnie w ciągu dnia, o godz. 10:30 (wartość otwarcia) oraz 16:45 (wartość zamknięcia). Datą bazową indeksu jest 29 grudnia 2006 r., a wartością bazową 1.000,00 pkt. Indeks jest publikowany na stronach www.bondspot.pl oraz dystrybuowany za pośrednictwem GPW przez dystrybutorów informacji. Na stronach internetowych BondSpot zamieszczone zostały wartości historyczne TBSP.Index od 29 grudnia 2006 r. do 15 lutego 2011 r.Rynek Treasury BondSpot Poland jest platformą elektroniczną dla zorganizowanego obrotu polskimi skarbowymi papierami wartościowymi. Jego uczestnikami jest obecnie 31 wiodących krajowych i zagranicznych instytucji finansowych, z których 12 posiada status primary dealer gwarantujący wyłączne prawo nabywania nowych emisji papierów skarbowych w obrocie pierwotnym.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.