Skip to main content

Pięć lat subfunduszu Lyxor UCITS ETF WIG20

10 lutego 2015 r. minęło pięć lat od uruchomienia subfunduszu Lyxor ETF WIG20 (obecna nazwa – Lyxor UCITS ETF WIG20) w ramach funduszu parasolowego MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV z siedzibą w Luksemburgu utworzonego 29 marca 2006 r. Poniżej najważniejsze daty w dotychczasowej historii funkcjonowania pierwszego na polskim rynku funduszu ETF:

 • 10.02.2010 – utworzenie subfunduszu Lyxor ETF WIG20 w ramach luksemburskiego funduszu parasolowego MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV zarządzanego przez Lyxor Asset Management Luxembourg (zbywa tytuły uczestnictwa kategorii „A-PLN”, których walutą bazową jest polski złoty)

 • 16.06.2010 – wpisanie przez KNF funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV do rejestru funduszy zagranicznych mających prawo do zbywania na terytorium Polski tytułów uczestnictwa (pod numerem 76)

 • 16.09.2010 – dopuszczenie przez Zarząd GPW w Warszawie do obrotu giełdowego 900 tys. tytułów uczestnictwa subfunduszu Lyxor ETF WIG20

 • 22.09.2010 – wprowadzenie do obrotu na GPW w Warszawie 900 tys. tytułów uczestnictwa subfunduszu Lyxor ETF WIG20 (debiut giełdowy) (wycena w PLN)

 • 3.03.2011 – wypłata pierwszej dywidendy (4,59 zł na jeden tytuł uczestnictwa)

 • 30.06.2011 – zmiana nazwy kategorii tytułów uczestnictwa z „A-PLN” na „D-PLN”

 • 14.12.2011 – wypłata drugiej i ostatniej dywidendy (9,68 zł na jeden tytuł uczestnictwa) (payment date) – od 2012 r. subfundusz automatycznie reinwestuje dywidendy wypłacane przez spółki należące do portfela indeksu WIG20

 • 10.10.2012 – zmiana nazwy kategorii tytułów uczestnictwa z „D-PLN” na „PLN”

 • 19.08.2013 – decyzja Rady Dyrektorów funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV o dodaniu w nazwach subfunduszy określenia „UCITS”

 • 19.08.2013 – utworzenie subfunduszu Lyxor UCITS ETF WIG20 – C-EUR (zbywa tytuły uczestnictwa kategorii „UCITS ETF C”, których walutą bazową jest euro)

 • 17.09.2013 – wprowadzenie 100 tys. tytułów uczestnictwa subfunduszu Lyxor UCITS ETF WIG20 – C-EUR do obrotu na NYSE Euronext Paris (wycena w euro)

 • 28.02.2014 – zmiana spółki zarządzającej subfunduszem MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV na Lyxor International Asset Management

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.