Skip to main content

Pięć funduszy indeksowych PKO TFI

Jak poinformowało PKO TFI 1 marca 2019 r. weszły w życie zmiany statutów subfunduszy PKO Akcji Rynku Amerykańskiego, PKO Akcji Rynku Japońskiego, PKO Akcji Rynków Wschodzących i PKO Akcji Rynku Europejskiego związane ze zmianą ich polityki inwestycyjnej i przekształceniem ich w fundusze indeksowe.

Subfundusze te będą dążyć do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z danego indeksu (odpowiednio S&P 500, Nikkei 225, MSCI Emerging Markets, Euro Stoxx 50), który równocześnie będzie dla nich nowym benchmarkiem.

Również 1 marca zmianie uległa polityka inwestycyjna, zmiana ekspozycji geograficznej oraz nazwa subfunduszu PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku na PKO Akcji Rynku Polskiego. Subfundusz ten dąży obecnie do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu liczonego wg wzoru: 75% WIG20 + 25% mWIG40, który od 1 marca jest jego nowym benchmarkiem (w przypadku benchmarków chodzi o wersje dochodowe tych indeksów).

Warto zauważyć, iż w prospekcie funduszu PKO Parasolowy FIO (w skład którego wchodzą ww. subfundusze) zapisano w punktach informujących o odzwierciedlaniu uznanego indeksu akcji, iż subfundusze te prowadzą politykę inwestycyjną tzw. „funduszu indeksowego”, realizując cel inwestycyjny poprzez dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z określonego indeksu, przy czym subfundusze nie odzwierciedlają składu określonego indeksu. Zapis ten można prawdopodobnie rozumieć w ten sposób, iż subfundusze nie będą stosować pełnej fizycznej replikacji indeksów, lecz dążyć do odwzorowania ich stóp zwrotu nieco innymi metodami (np. wykorzystując m.in. instrumenty pochodne)

Należy przypomnieć, iż minimalna wpłata do każdego ww. subfunduszy w przypadku nabywania jednostek typu A (opłata dystrybucyjna pobierana tylko przy nabyciu) wynosi 100 złotych. Z kolei opłata za zarządzanie wynosi 0,7% w skali roku.

Po wprowadzeniu na rynek pięciu nowych funduszy indeksowych PKO, łączna liczba krajowych funduszy indeksowych dostępnych na polskim rynku wzrosła do 23.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.