Skip to main content

Opinia GPW w sprawie propozycji zmian dotyczących OFE

25 października 2013 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie przedstawiła swoją opinię w ramach prowadzonych od 10 października konsultacji społecznych dotyczących propozycji zmian zawartych w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (projekt z 9 października).

Giełda odniosła się w niej m.in. do propozycji nowelizacji art. 141 pkt. 14 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, którego brzmienie zostało przytoczone poniżej:

„Art. 141. 1. Aktywa funduszu mogą być lokowane, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 146, wyłącznie w następujących kategoriach lokat: (…)

14) tytułach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, mających siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 6, spełniających łącznie następujące warunki:

a) wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych, zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa, w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe,

b) prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę albo prowadzenie przez nie działalności wymaga zawiadomienia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę,

c) ich działalność podlega bezpośredniemu nadzorowi właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę,

d) zgodnie z przepisami prawa państwa ich siedziby mają obowiązek posiadania depozytariusza przechowującego aktywa tej instytucji,

e) zarządzane są przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w których podmioty te mają siedzibę;”

Zdaniem GPW w Warszawie propozycja nowelizacji art. 141 pkt. 14 ustawy nie daje precyzyjnej wykładni, czy OFE będą mogły inwestować w ETFy i certyfikaty strukturyzowane. Nawet przyjmując, że w/w zasady obejmują także ETFy i certyfikaty strukturyzowane, GPW uznała, że stwarzają one istotne utrudnienia po stronie procedury kwalifikacji takich instrumentów jako dopuszczonych do inwestycji. Dlatego też zaproponowała wprowadzenie przepisów jednoznacznie wskazujących na możliwość inwestowania w ETFy notowane na rynku regulowanym oraz certyfikaty strukturyzowane notowane na rynku regulowanym.

Według GPW konstrukcja przepisu dot. ETFów mogłaby zostać oparta o zapisy Regulaminu Giełdy (§ 2, pkt 13a):

„Ilekroć w przepisach Regulaminu Giełdy mowa jest o:

(…)

13a) tytułach uczestnictwa funduszy typu ETF – rozumie się przez to:

a) będące papierami wartościowymi tytuły uczestnictwa zagranicznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub subfunduszu w zagranicznym funduszu inwestycyjnym otwartym składającym się z subfunduszy, wpisanego do rejestru funduszy, o którym mowa w art. 263 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, o ile zgodnie z polityką inwestycyjną określoną w statucie, regulaminie lub prospekcie informacyjnym tego funduszu (subfunduszu), fundusz (subfundusz) odzwierciedla skład uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych (w tym przy zastosowaniu instrumentów pochodnych) lub celem inwestycyjnym tego funduszu (subfunduszu) jest śledzenie zmian w uznanym indeksie akcji lub dłużnych papierów wartościowych (w tym przy zastosowaniu instrumentów pochodnych),

b) certyfikaty inwestycyjne funduszu portfelowego z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lokującego swoje aktywa wyłącznie w sposób określony w art. 182 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych”.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.