Skip to main content

Nowy indeks od 1 grudnia na GPW w Warszawie

1 grudnia 2011 r. wejdą w życie zmiany w „Szczegółowych zasadach konstrukcji i podawania do publicznej wiadomości indeksów i subindeksów giełdowych” wprowadzone uchwałą 1394/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 listopada 2011 r.

Główną zmianą w ww. dokumencie jest wprowadzenie nowego indeksu GPW w Warszawie – WIG-Plus. W skład portfela tego indeksu wejdą pakiety akcji spółek, które nie zostały wpisane na listy uczestników indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80 oraz nie zostały zakwalifikowane do segmentów 250 PLUS i 50 PLUS. Datą bazową indeksu jest 31 grudnia 2009 r. Wartość indeksu w dniu bazowym wynosi 1000 punktów. Indeks WIG-Plus będzie obliczany podczas notowań ciągłych co 60 sekund, bez uwzględniania dochodów z tytułu dywidend (indeks cenowy). Rewizje i korekty kwartalne indeksu będą dokonywane cztery razy do roku co najmniej 5 tygodni przed ich przeprowadzeniem, a korekty nadzwyczajne 2 dni przed ich przeprowadzeniem. Maksymalny udział akcji jednej spóki w portfelu indeksu to 10 procent.

Ustalenie listy uczestników indeksu WIG-Plus oraz wyznaczenie pakietów akcji spółek wchodzących w skład portfela tego indeksu na potrzeby pierwszej jego publikacji następuje według stanu na koniec października 2011 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.