Skip to main content

Nowy fundusz indeksowy w ofercie Quercus TFI

2 października 2023 roku w ramach funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO został uruchomiony subfundusz QUERCUS Tech lev. Jego celem jest uzyskanie ekspozycji na akcje spółek technologicznych notowanych na rynku Nasdaq z efektem dwukrotnej dźwigni, tj. uzyskanie dziennej zmiany wartości jednostki uczestnictwa skorelowanej z dwukrotnością dziennych zmian cen akcji spółek technologicznych na rynku Nasdaq. Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków w kontrakty terminowe na indeks Nasdaq-100. Pozostała część aktywów jest inwestowana głównie w instrumenty dłużne.

Subfundusz może być wykorzystywany w okresach, gdy występuje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu indeksów giełdowych, a inwestor chciałby uzyskać ekspozycję na rynek akcji większą niż 100%. W połączeniu z subfunduszem QUERCUS short daje możliwość uzyskania dowolnej ekspozycji na rynki akcji w zakresie od -100% do +200%.

Subfundusz charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego, wyższym niż w przypadku funduszy akcji.

Subfunduszem zarządzają Krzysztof Grudzień i Daniel Łuszczyński.

Minimalna pierwsza wpłata wynosi 200 tys. zł. Opłata za zarządzanie wynosi 2,0%, a maksymalna opłata dystrybucyjna 3,8%.

QUERCUS Tech lev jest piątym funduszem indeksowym zarządzanym przez QUERCUS TFI. W czterech tego rodzaju produktach firmy w końcu września 2023 r. ulokowane było 337,0 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.