Skip to main content

Nowe zasady obrotów instrumentami finansowymi (w tym ETF-ami) na warszawskim parkiecie

Od dnia dzisiejszego (tj. 15 kwietnia) w związku z migracją GPW w Warszawie na nowy system transakcyjny UTP (Universal Trading Platform) na warszawskim parkiecie obowiązuje nowy „Regulamin Giełdy” oraz „Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP”. W tych aktach prawnych znajdują się m.in. odniesienia do tytułów uczestnictwa funduszy ETF. Pod tym pojęciem rozumie się – zgodnie z § 2, pkt. 13a „Regulaminu Giełdy”:

  • będące papierami wartościowymi tytuły uczestnictwa zagranicznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub subfunduszu w zagranicznym funduszu inwestycyjnym otwartym składającym się z subfunduszy, wpisanego do rejestru funduszy, o którym mowa w art. 263 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, o ile zgodnie z polityką inwestycyjną określoną w statucie, regulaminie lub prospekcie informacyjnym tego funduszu (subfunduszu), fundusz (subfundusz) odzwierciedla skład uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych (w tym przy zastosowaniu instrumentów pochodnych) lub celem inwestycyjnym tego funduszu (subfunduszu) jest śledzenie zmian w uznanym indeksie akcji lub dłużnych papierów wartościowych (w tym przy zastosowaniu instrumentów pochodnych),

  • certyfikaty inwestycyjne funduszu portfelowego z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lokującego swoje aktywa wyłącznie w sposób określony w art. 182, ust. 2, pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

W „Regulaminie Giełdy” zostały także określone (w odniesieniu do funduszy ETF):

  • zasady dopuszczania tytułów uczestnictwa funduszy ETF do obrotu giełdowego na rynku podstawowym (Rozdział II, § 17a)

  • wysokość statycznych i dynamicznych ograniczeń wahań kursów od kursu odniesienia w systemie notowań ciągłych (Rozdział XI, § 137, ust. 6, pkt. 7)

Ponadto w załącznikach do „Regulaminu Giełdy” znalazły się stawki opłat giełdowych pobieranych od emitentów papierów wartościowych, w tym m.in. opłat jednorazowych za wprowadzenie do obrotu tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF na rynku podstawowym (załącznik nr 2, pkt. 1.3), opłat rocznych za notowanie ww. instrumentów finansowych na rynku podstawowym (załącznik nr 2, pkt. 2.2), opłat jednorazowych za wprowadzenie do obrotu tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF na rynku równoległym (załącznik nr 3, pkt. 1.3) i opłat rocznych za notowanie ww. instrumentów finansowych na rynku równoległym (załącznik nr 3, pkt. 2.2).

W „Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego w systemie UTP” znalazły się m.in. zapisy dotyczące:

  • zawartości wniosku o dopuszczenie do obrotu giełdowego tytułów uczestnictwa funduszy ETF (Dział I, Rozdział 1, § 1 i 7)

  • wprowadzania do obrotu giełdowego tytułów uczestnictwa funduszy ETF (Dział I, Rozdział 2, Oddział 8)

  • dokładności określania kursu tytułów uczestnictwa funduszy ETF (Dział IV, Rozdział 7, § 70, ust. 3 i ust. 6 pkt. b)

  • szczegółowych warunków obrotu tytułami uczestnictwa funduszy ETF na rynku kasowym (Dział IV, Rozdział 8, Oddział 5)

  • transakcji pakietowych tytułami uczestnictwa funduszy ETF (Dział VI, Rozdział 3, Oddział 4)

Od dnia 15 kwietnia 2013 r. obowiązuję również nowy harmonogram sesji na GPW w Warszawie (więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj) oraz nowy harmonogram publikacji indeksów na warszawskim parkiecie (szczegółowe informacje na ten temat znajdują się tutaj).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.