Skip to main content

NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania przekształcony w subfundusz NN Parasol FIO

7 grudnia 2021 r. weszły w życie zmiany w statucie NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zarządzanego przez NN Investment Partners TFI polegające m.in. na wpisaniu nowego subfunduszu – NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania, który powstał w wyniku przekształcenia w dniu 22 października 2021 roku działającego dotychczas funduszu NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania.

Przypomnijmy, iż NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania dąży do odzwierciedlenia składu portfela oraz stopy zwrotu zbliżonej do indeksu WIG-ESG. Skład portfela subfunduszu, jak i osiągane przezeń stopy zwrotu mogą się różnić od składu oraz stopy zwrotu indeksu WIG-ESG z uwagi na to, że fundusz może dokonywać doboru składników portfela subfunduszu w oparciu o tzw. indeks „sampling”, co oznacza, że w portfelu inwestycyjnym subfunduszu mogą znajdować się instrumenty finansowe stanowiące reprezentatywną próbę instrumentów finansowych, która jest zbliżona do pełnego składu indeksu WIG-ESG pod względem kluczowych czynników ryzyka i innych cech.

NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania powstał we wrześniu 2019 roku w wyniku przekształcenia działającego wcześniej funduszu NN Akcji 2 SFIO. Od tego momentu jest największym funduszem indeksowym w Polsce. Jego aktywa netto na koniec listopada 2021 r. wynosiły 1,51 mld zł, co stanowiło 39,1% łącznych aktywów netto funduszy indeksowych w naszym kraju.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.