Skip to main content

Na rynku funduszy indeksowych wciąż marazm

Choć aktywa netto funduszy indeksowych w Polsce zwiększyły się w czerwcu czwarty miesiąc z kolei, wzrost ten – podobnie jak w poprzednich miesiącach był niewielki i wynikał głównie z przenoszenia aktywów między funduszami Quercus. Według danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami wartość środków finansowych ulokowanych w trzech funkcjonujących w Polsce funduszach indeksowych (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI oraz fundusz Ipopema m-Indeks FIO zarządzany przez Ipopema TFI) zwiększyła się w czerwcu o 0,7 mln zł (0,6%) do 111,15 mln zł. W pierwszym półroczu 2012 r. aktywa funduszy indeksowych zwiększyły się o 13,09 mln zł, czyli o 13,3%.

Aktywa utworzonych na początku maja sześciu towarowych fudnuszy indeksowych (Quercus Gold lev, Quercus Gold short, Quercus Oil lev, Quercus Oil short, Quercus Wheat lev i Quercus Wheat short), które przez Izbę Zarządzajacych Funduszami i Aktywami są klasyfikowane jako fundusze towarowe, zwiększyły się natomiast w czerwcu o 0,57 mln zł do 1,41 mln zł.

Łączna wartość aktywów netto funduszy indeksowych w Polsce w końcu czerwca 2012 r. wynosiła zatem 112,56 mln zł. W pierwszym półroczu bieżącego roku aktywa funduszy indeksowych zwiększyły się o 14,50 mln zł, czyli o 14,8%.

W czerwcu wzrosła jedynie wartość aktywów netto subfunduszu Quercus lev, który odwzorowujące zachowanie indeksu WIG20 lev – o 9,5 mln zł do 60,8 mln zł. Było to jednak głównie rezultatem bardzo dużego wzrostu wartości jego jednostki uczestnictwa w minionym miesiącu – aż 22,2%. Znaczący spadek aktywów (o 8,1 mln zł do 35,4 mln zł) odnotował natomiast drugi (sub)fundusz indeksowy zarządzany przez Quercus TFI – Quercus short (jest on powiązany z indeksem WIG20 lev). Wartość jego jednostki zniżkowała jednak w czerwcu o 10,1%. Z kolei aktywa funduszu Ipopema m-Indeks FIO naśladującego wyniki indeksu mWIG40 zmniejszyły się w czerwcu o 0,8 mln zł do 15,0 mln zł (jednostka uczestnictwa tego funduszu zyskała na wartości 2,3%).

Wśród towarowych funduszy indeksowych zarządzanych przez Quercus TFI najwyższą stopę zwrotu wypracował Quercus Wheat lev (27,4%), natomiast największą stratę poniósł Quercus Wheat short (-13,9%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.