Skip to main content

LYXOR ETF WIG20 – podstawowe informacje (III)

Po zaprezentowaniu podstawowych informacji o funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG, do którego należy pierwszy polski ETF (czytaj tutaj) oraz po przedstawieniu najważniejszych informacji o Lyxor ETF WIG20 i jego polityce inwestycyjnej (czytaj tutaj), pora aby zwrócić uwagę na najistotniejsze aspekty związane z notowaniami tego instrumentu finansowego na GPW w Warszawie.

Tytuły uczestnictwa Lyxor ETF WIG20 zostały dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW w Warszawie 16 września 2010 r. Wprowadzenie tych instrumentów do obrotu giełdowego nastąpi 22 września – w obrocie giełdowym znajdzie się do 900 tys. tych walorów. Będą one notowane pod skróconą nazwą ETFW20L.

Tytuły uczestnictwa Lyxor ETF WIG20 notowane będą w systemie notowań ciągłych, podobnie jak np. akcje. Obrót rozpoczynać się będzie więc o godzinie 9.00 i trwać będzie do godziny 16.10. Jednostką transakcyjną będzie jeden tytuł uczestnictwa. Tytuły uczestnictwa wyceniane będą w PLN, zaś dokładność określania kursu to 1 grosz. W trakcie notowań ciągłych nad płynnością obrotu czuwać będą animatorzy – funkcję tę pełnić będą początkowo Societe Generale Corporate and Investment Bank oraz UniCredit Corporate and Investment Banking. Maksymalny spread wynosić będzie 1,5%. Podczas notowań ciągłych obowiązywać będą dynamiczne ograniczenia wahań kursów (widełki dynamiczne), których wysokość – tak jak w przypadku akcji spółek należących do indeksu WIG20 – wynosić będzie 3,5%.

Rozliczanie transakcji tytułami uczestnictwa Lyxor ETF WIG20 następować będzie według zasady T+3, czyli trzy dni po zawarciu transakcji na warszawskim parkiecie.

Obrót tytułami uczestnictwa funduszu Lyxor ETF WIG20 będzie mógł odbywać się także poprzez transakcje pakietowe. Będą one mogły być zawierane po zawarciu pierwszej transakcji giełdowej w systemie notowań ciągłych. Transakcja pakietowa tytułami uczestnictwa będzie mogła być zawarta, jeżeli:

  • co najmniej jeden członek giełdy przekaże zlecenie kupna oraz zlecenie sprzedaży tej samej liczby tytułów uczestnictwa, po tej samej cenie i z tą samą datą rozliczenia,

  • przedmiotem transakcji będzie pakiet o wartości co najmniej 2 mln zł,

  • maksymalna różnica pomiędzy ceną określoną w zleceniu a ostatnim kursem z sesji giełdowej nie będzie wyższa niż 2%.

Zlecenia maklerskie dotyczące transakcji pakietowych tym instrumentem będą mogły być przekazywane na giełdę wyłącznie w godz. 9.00 – 16.30. W przypadku gdy transakcja taka ma być rozliczona w dniu jej zawarcia, zlecenia maklerskie będą mogły być przekazywane wyłącznie w tym dniu w godz. 9.00 – 14.00.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.