Skip to main content

Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 – podstawowe informacje (II)

19 maja zaprezentowaliśmy pierwszą część danych na temat nowych funduszy ETF, które już jutro zostaną wprowadzone do obrotu na GPW w Warszawie – Lyxor ETF S&P 500 i Lyxor ETF DAX (można się z nimi zapoznać tutaj). Dziś druga „porcja” informacji – tym razem dotycząca już samych subfunduszy i ich polityki inwestycyjnej.

Fundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG, w skład którego wchodzą m.in. subfundusze Lyxor ETF S&P 500 i Lyxor ETF DAX, został wpisany do rejestru funduszy zagranicznych, które mają prawo zbywania tytułów uczestnictwa w Polsce 16 czerwca 2010 r. pod numerem 76. Jego przedstawicielem oraz agentem płatności jest Société Générale S.A. Oddział w Polsce.

Subfundusz Lyxor ETF S&P 500 został założony 26 marca 2010 r. Jego walutą referencyjną jest euro. Oferuje on obecnie dwie kategorie (klasy) tytułów uczestnictwa: D-EUR i D-USD. Celem Lyxor ETF S&P 500 jest śledzenie (poprzez zastosowanie replikacji syntetycznej) zmian indeksu Standard & Poor`s 500 Total Return (S&P 500 TR) wyrażonego w USD. Indeks ten jest jednym z najbardziej znanych indeksów rynków akcji na świecie. W jego skład wchodzi 500 czołowych amerykańskich przedsiębiorstw publicznych reprezentujących najważniejsze sektory amerykańskiej gospodarki. Choć jest to indeks zorientowany na duże spółki (large-cap), to jednak fakt iż obejmuje firmy stanowiące około 75% amerykańskiego rynku akcji oznacza, że jest również bardzo dobrym barometrem koniunktury dla całego amerykańskiego rynku akcji. Indeks S&P 500 jest częścią serii amerykańskich indeksów opracowanych przez Standard & Poor`s (obok m.in. S&P MidCap 400 i S&P SmallCap 600), które są wykorzystywane przez inwestorów jako elementy konstrukcji portfela inwestycyjnego. Decyzje nt. indeksu są podejmowane przez Komitet Indeksowy (S&P Index Committee) w skład którego wchodzą ekonomiści S&P i analitycy indeksowi. Ciało to opracowało metodologię tego indeksu, która obejmuje kryteria włączania spółek do indeksu oraz ich usuwania z indeksu. Najważniejszymi kryteriami włączania spółek do indeksu S&P 500 są: pochodzenie spółki (spółka amerykańska), kapitalizacja rynkowa (nieskorygowana) (ponad 4 mld USD), publiczny free float (minimum 50%), finansowa rentowność (minimum 4 kolejne kwartały dodatnich publikowanych zysków), odpowiednia płynność i rozsądna cena (wartość wskaźnika stanowiącego stosunek rocznej wartości obrotów (w USD) do kapitalizacji rynkowej skorygowanej o wskaźnik free float na poziomie 1 lub wyższym), rodzaj papierów wartościowych (wszystkie amerykańskie akcje zwykłe notowane na NYSE (w tym także na NYSE Arca i NYSE Amex) i na NASDAQ, fundusze nieruchomości (REITs) i firmy BDC (business development companies)). Z indeksu S&P 500 usuwane są spółki, które istotnie naruszają jedno (lub więcej) z ww. kryteriów oraz firmy zaangażowane w łączenia, przejęcia oraz istotną restrukturyzację (które to działania sprawiają, że podmiot taki nie spełnia już ww. kryteriów). Zmiany składu indeksu są dokonywane w zależności od potrzeb (nie występuje roczna ani półroczna korekta składu portfela). Datą bazową indeksu S&P 500 były lata 1941-43, a wartością bazową 10 punktów. Jest on publikowany od 1957 r. Jest to indeks ważony kapitalizacją rynkową spółek wchodzących w skład jego portfela. Indeks typu „total return” (TR) to indeks dochodowy, uwzględniający zarówno zwykłe (ordinary) jak też specjalne (special) dywidendy wypłacane przez spółki. Tickerem indeksu w serwisie Reuters jest .SPX, a w serwisie Bloomberg SPX. Według danych Standard & Poor`s na całym świecie indeks S&P 500 (w jego podstawowej wersji) jest obecnie wykorzystywany (jako benchmark) przez ponad 20 funduszy ETF (w USA, Kanadzie, Europie i Japonii).

Tytuły uczestnictwa Lyxor ETF S&P 500 są obecnie notowane na giełdach London Stock Exchange, Borsa Italiana i NYSE Euronext Paris. Wartość aktywów netto subfunduszu w Tytuły uczestnictwa Lyxor ETF S&P 500 notowanego na GPW w Warszawie będą denominowane w polskich złotych. Wartość jednego tytułu uczestnictwa będzie odzwierciedlała 1/100 wartości indeksu S&P 500.

Subfundusz Lyxor ETF DAX został założony 1 czerwca 2006 r. jako jeden z pierwszych subfunduszy MULTI UNITS LUXEMBOURG. Jego walutą referencyjną jest euro. Celem Lyxor ETF DAX jest śledzenie (poprzez zastosowanie replikacji syntetycznej) zmian indeksu DAX wyrażonego w euro. To najważniejszy indeks giełdy Deutsche Boerse (znanej także pod nazwą Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) – Frankfurt Stock Exchange), stanowiący barometr niemieckiego rynku akcji. Jest indeksem ważonym kapitalizacją rynkową z uwzględnieniem free float`u. W skład jego portfela wchodzi 30 spółek o największej kapitalizacji i najwyższych obrotach (blue chips) notowanych na Frankfurt Stock Exchange w segmencie Prime Standard. Reprezentuje około 80% niemieckiego rynku akcji. Jest instrumentem bazowym dla ponad 40 tys. produktów finansowych (instrumentów strukturyzowanych, ETF-ów, kontraktów futures, opcji) i jest trzecim największym instrumentem bazowym dla instrumentów pochodnych. Jest obliczany przez Deutsche Boerse od 1 lipca 1988 r. Został wprowadzony jako efekt współpracy Stowarzyszenia Niemieckich Giełd Papierów Wartościowych (Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Wertpapierbörsen) i gazety Börsen-Zeitung (jest następcą indeksu Börsen-Zeitung Index, który był obliczany od 1959 r.). Datą bazową indeksu S&P 500 był 31.12 1987 r., a wartością bazową 1000 punktów. Podstawowymi kryteriami włączenia spółek do tego indeksu są: kapitalizacja rynkowa i wartość obrotu giełdowego. Ponadto muszą to być spółki posiadające siedzibę w Niemczech (lub mające siedzibę w jednym z państw Unii Europejskiej lub EFTA ale generujące minimum 33% obrotu na FWB), spełniające warunki uczestnictwa w Prime Standard, a także o współczynniku free float nie niższym niż 10 procent. Zmiany składu indeksu (recomposition) są dokonywane raz w roku (we wrześniu) (ponadto także co kwartał), zaś jego zrównoważenie (rebalancing) raz na kwartał. Maksymalny udział akcji jednej spółki w portfelu indeksu wynosi 10 procent. Jest obliczany w dwóch wersjach – jako indeks dochodowy (total return) i cenowy (price return). Tickerem indeksu (w wersji total return) w serwisie Reuters jest .GDAXI, a w serwisie Bloomberg DAX. Indeks ten jest obecnie wykorzystywany przez kliku providerów funduszy ETF w Europie; fundusze replikujące ten indeks są – na zasadzie cross-listingu – notowane także na giełdach w Meksyku, Peru,

Tytuły uczestnictwa Lyxor ETF DAX są obecnie notowane na giełdach Deutsche Boerse, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext Paris NYSE Euronext Brussels, Boerse Stuttgart oraz na alternatywnej platformie obrotu Chi-X. Tytuły uczestnictwa Lyxor ETF DAX notowanego na GPW w Warszawie będą denominowane w polskich złotych. Wartość jednego tytułu uczestnictwa będzie odzwierciedlała 1/100 wartości indeksu DAX.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.