Skip to main content

Krajowe fundusze akcyjne w krótkim okresie wygrywają, a w długim przegrywają z benchmarkiem

Spółka S&P Dow Jones Indices – jedna z czołowych firm-dostawców indeksów finansowych na świecie – opublikowała właśnie kolejny raport SPIVA odnoszący się do wybranych państw europejskich. Publikowane od 2002 roku w odstępach półrocznych raporty SPIVA (S&P Indices Versus Active Funds (SPIVA) Scorecard – Karta wyników indeksów S&P w stosunku do wyników aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych) mają przede wszystkim na celu porównanie wyników inwestycyjnych (stóp zwrotu) aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych z ich benchmarkami (odpowiednimi indeksami obliczanymi przez S&P Dow Jones Indices). Najnowszy raport prezentuje on sytuację według stanu na połowę 2021 roku. Już po raz dwunasty w tej analizie zaprezentowane zostały wyniki polskich, aktywnie zarządzanych funduszy akcyjnych (Poland Equity), których tytuły uczestnictwa są denominowane w polskich złotych. Ich stopy zwrotu – zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i skorygowane o ryzyko – są porównywane ze stopami zwrotu indeksu S&P Poland BMI, czyli subindeksu indeksu S&P Global BMI reprezentującego polski rynek akcji.

Wyniki zaprezentowane w raporcie – w przeciwieństwie do rezultatów z lat 2016-2019 gdy zdecydowana większość analizowanych podmiotów przegrywała z ww. indeksem (por. poniższy wykres) – okazały się zróżnicowane. W krótkiej perspektywie – rocznej i trzyletniej – większość funduszy akcyjnych osiągnęła bezwzględną stopę zwrotu (absolute return) przewyższającą stopę zwrotu indeksu S&P Poland BMI. W minionym roku i trzech latach tylko odpowiednio 36,36% oraz 26,32% funduszy nie zdołało osiągnąć wyżej stopy zwrotu niż indeks S&P Poland BMI. Natomiast w średnim i długim horyzoncie, tj. w perspektywie ostatnich pięciu i dziesięciu lat, nieco ponad połowa analizowanych funduszy (odpowiednio 55,26% i 56,41%) zostało pokonanych przez benchmark i tym samym musiało uznać wyższość pasywnego zarządzania.

Zbliżone rezultaty uzyskano w przypadku analizy stóp zwrotu funduszy skorygowanych o ryzyko (risk-adjusted return). W ostatnich trzech latach nieco ponad 3/4 funduszy (76,32%) wypracowało tak obliczoną stopę zwrotu wyższą od benchmarku. Z kolei w ostatnich 5 latach nieco ponad połowa (55,26%), a w minionych 10 latach prawie połowa funduszy (46,15%) uzyskała wynik gorszy od benchmarku.

Szczegółowa analiza średnich stóp zwrotu aktywnie zarządzanych polskich funduszy akcyjnych (równoważonych (equal weighted) i ważonych aktywami (asset weighted)) oraz stóp zwrotu indeksu S&P Poland BMI w okresie rocznym, trzyletnim (zaanualizowana), pięcioletnim (zaanualizowana) i dziesięcioletnim (zaanualizowana) wskazuje, iż w przypadku równoważonych stóp zwrotu średnia stopa zwrotu funduszy okazała się wyższa od stopy zwrotu indeksu S&P Poland BMI w okresach rocznym, trzyletnim i pięcioletnim, a niższa jedynie w okresie dziesięcioletnim. W przypadku stóp zwrotu ważonych aktywami średnia stopa zwrotu funduszy okazała się wyższa od stopy zwrotu indeksu S&P Poland BMI w okresach rocznym i trzyletnim, zaś niższa w okresach pięcioletnim i dziesięcioletnim.

Stopy zwrotu funduszy prezentowane w badaniu SPIVA są stopami zwrotu netto, jednak nie uwzględniają opłat manipulacyjnych. Wyniki badania są także skorygowane tzw. efektem przetrwania (survivorship bias), tzn. uwzględniają także te podmioty, które z różnych przyczyn nie funkcjonowały przez cały analizowany okres. Najczęściej są one bowiem likwidowane lub łączone z innymi funduszami z uwagi na słabe wyniki inwestycyjne – pominięcie ich wyników (i pozostawienie w analizie tylko tych, które przetrwały) faworyzowałoby fundusze względem benchmarku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.