Skip to main content

Komunikat UKNF w sprawie obrotu instrumentami typu ETF w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia PRIIP

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) obserwuje zainteresowanie instrumentami finansowymi typu ETF (Exchange-traded fund) ze strony inwestorów i podmiotów pośredniczących w dystrybucji detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP – Packaged Retail and Insurance-based Investment Products). Odnosi się to w szczególności do instrumentów emitowanych przez podmioty z państw trzecich, tzn. emitentów mających siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej. Z tych względów uzasadnione staje się wskazanie podstawowych uwarunkowań prawnych związanych z pośredniczeniem w nabywaniu oraz rekomendowaniem inwestycji w tego rodzaju instrumenty. UKNF zwraca uwagę, że zgodnie z Rozporządzeniem PRIIP1, PRIP2, (w tym ETF), wytwarzane przez podmioty z państw trzecich nie mogą być dystrybuowane na terenie Polski, bez jednoczesnego udostępnienia potencjalnemu inwestorowi kluczowych informacji o produkcie („KID – Key Information Document”). Przepisy wykluczają możliwość doradztwa w zakresie PRIIP czy też jego sprzedaży bez dołączonego KID. Twórca PRIIP zobowiązany jest do sporządzenia KID zanim taki instrument zostanie udostępniony inwestorom indywidualnym oraz do publikacji tego dokumentu na swojej stronie internetowej.

Uprawnione podmioty doradzające w zakresie inwestowania w PRIIP lub go sprzedające3; zobowiązane są do przekazania inwestorom indywidualnym KID, zanim inwestorzy ci zostaną związani jakąkolwiek umową lub ofertą dotyczącą instrumentu PRIIP. Podmiot nie może zatem sprzedawać (dystrybuować) PRIIP lub doradzać w zakresie inwestowania w taki instrument, jeżeli nie sporządzono do niego KID. Taka sama zasada obowiązuje w przypadku PRIIP pochodzących z państw trzecich, w szczególności ETF emitowanych przez podmioty z USA. Zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej (2017/C 218/02) pt. „Wytyczne dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych”, gdy inwestor indywidualny na terytorium Unii Europejskiej podejmuje decyzję o subskrypcji lub zakupie PRIIP z państwa trzeciego, zastosowanie mają wymogi Rozporządzenia. W takich przypadkach, zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia, osoba doradzająca w zakresie PRIIP lub go sprzedająca musi przekazać inwestorom indywidualnym KID4. Jak wynika z powyższego, podmiot może sprzedawać (dystrybuować) tylko taki PRIIP z państwa trzeciego, dla którego sporządzono KID. Jeżeli twórca takiego instrumentu (np. emitent ETF) nie sporządza dokumentu informacyjnego, wyklucza to możliwość sprzedaży (dystrybucji) PRIIP lub świadczenia usługi doradztwa przez osobę sprzedającą PRIIP/doradzającą w zakresie PRIIP.Dodatkowo wskazać należy, że Rozporządzenie PRIIP nie rozróżnia PRIIP nabytych przez inwestora indywidualnego z własnej inicjatywy albo w inny sposób. Obowiązek przekazania KID nie zostaje zatem wyłączony, w przypadku, gdy podmiot doradza klientowi w zakresie PRIIP lub dokonuje sprzedaży (dystrybucji) PRIIP w następstwie wyłącznej inicjatywy klienta. Dodatkowo, UKNF zwraca uwagę, że zakaz oferowania/zawierania umów dotyczących PRIIP w przypadku gdy nie udostępniono KID inwestorowi oznacza jednocześnie zakaz dokonywania transakcji kupna/sprzedaży takich instrumentów w systemach teleinformatycznych wykorzystywanych przez te podmioty. Mając na uwadze, że Rozporządzenie stanowi część polskiego systemu prawnego i obowiązuje bezpośrednio od dnia 1 stycznia 2018 r., UKNF oczekuje od podmiotów nadzorowanych przeglądu kompletności KID w odniesieniu do PRIIP, które sprzedają lub oferują w ramach prowadzonej działalności.

______________________

1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (dalej: „Rozporządzenie PRIIP”)2W rozumieniu art. 4 pkt. 1 Rozporządzenia PRIIP.3Zgodnie z art. 4 pkt 5, przez „osobę sprzedającą PRIIP” należy rozumieć osobę oferującą lub zawierającą umowę dotyczącą PRIIP z inwestorem indywidualnym.4Zob. pkt 2.10 Komunikatu KE

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.