Skip to main content

Kolejny fundusz typu short w ofercie krajowych TFI

9 października 2014 r. w ramach funduszu UniFundusze SFIO zarządzanego przez Union Investment TFI utworzony został subfundusz UniBessa (zapisy na jego jednostki uczestnictwa trwały od 7 do 8 października). Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Cel inwestycyjny będzie realizowany poprzez możliwość zajmowania pozycji w instrumentach finansowych odwzorowujących krótką pozycję w indeksach obliczanych i publikowanych przez GPW. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w pozycje krótkie w kontraktach terminowych lub pozycje długie w opcjach sprzedaży, których instrumentem bazowym są indeksy giełdowe publikowane przez GPW.

Opublikowany w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” syntetyczny wskaźnik ryzyka stanowiący miarę zmiany ceny jednostki uczestnictwa na podstawie danych historycznych (przy zastrzeżeniu, że opisywany subfundusz dopiero rozpoczyna swoją działalność), wynosi 7 (w skali od 1 do 7). Nadany wskaźnik ryzyka wynika z inwestycji subfunduszu w instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są akcyjne indeksy giełdowe. UniBessa nie posiada benchmarku. Subfunduszem zarządza Robert Ślepaczuk.

Choć sam subfundusz nie określa się jako fundusz indeksowy (w prospekcie można znaleźć zapis iż „subfundusz nie odzwierciedla składu uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych”), Izba Zarządzających funduszami i Aktywami zdecydowała się go umieścić w tej kategorii, gdyż działa podobnie jak Quercus lev i Quercus short zajmując długie i krótkie pozycje w kontraktach terminowych na indeksy publikowane przez GPW w Warszawie.

Pierwsza wpłata do subfunduszu przez osoby fizyczne wynosi równowartość 40 tys. euro, a każda następna 100 zł. Według tabeli opłat znajdującej się na stronie internetowej Union Investment TFI maksymalna opłata za zbywanie jednostek uczestnictwa wynosi 5% (przy sumie inwestycji do 5 tys. zł); minimalna stawka (przy środkach zgromadzonych w subfunduszu o wartości przekraczającej 1 mln zł) wynosi 0,3%.

Maksymalna stawka wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie subfunduszem wynosi 4% w stosunku rocznym. Zgodnie z zapisem w prospekcie towarzystwo może pobierać wynagrodzenie zmienne za zarządzanie subfunduszem w przypadku, gdy uzyskana stopa zwrotu subfunduszu w okresie rozliczeniowym będzie wyższa niż stopa zwrotu z kapitału ulokowanego na okres rozliczeniowy (stopa referencyjna) po dwukrotności stawki WIBID1Y z końca poprzedzającego okresu rozliczeniowego.

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • oczekują ponadprzeciętnych stóp zwrotu w okresie bessy na polskim rynku akcji,

  • są świadomi ryzyka, chcą aktywnie zarządzać swoim portfelem akcji,

  • chcą mieć przejrzystą, elastyczną formę inwestycji o wysokiej płynności,

  • mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny,

  • akceptują bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.