Skip to main content

KNF zatwierdziła zmiany w Regulaminie GPW odnośnie funduszy typu ETF

Zarząd GPW w Warszawie poinformował wczoraj, że w dniu 26 marca Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmiany w Regulaminie Giełdy. Wśród tych zmian znalazły się także takie, które polegają na wprowadzeniu regulacji dotyczących obrotu tytułami uczestnictwa funduszy typu ETF, w tym przepisów dotyczących opłat pobieranych z tytułu wprowadzenia oraz obrotu tymi instrumentami finansowymi.

W Regulaminie Giełdy znalazła się przede wszystkim definicja tytułów uczestnictwa funduszy ETF. Są to:

a) będące papierami wartościowymi tytuły uczestnictwa zagranicznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub subfunduszu w zagranicznym funduszu inwestycyjnym otwartym składającym się z subfunduszy, wpisanego do rejestru funduszy zagranicznych (o którym mowa w art. 263 ustawy o funduszach inwestycyjnych), o ile zgodnie z polityką inwestycyjną określoną w statucie, regulaminie lub prospekcie informacyjnym tego funduszu (subfunduszu), fundusz (subfundusz) odzwierciedla skład uznanego indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych (w tym przy zastosowaniu instrumentów pochodnych) lub celem inwestycyjnym tego funduszu (subfunduszu) jest śledzenie zmian w uznanym indeksie akcji lub dłużnych papierów wartościowych (w tym przy zastosowaniu instrumentów pochodnych),

b) certyfikaty inwestycyjne funduszu portfelowego z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lokującego swoje aktywa wyłącznie w sposób określony w art. 182 ust. 2 pkt 1) ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Poprzez „uznany indeks” należy rozumieć uznany indeks w rozumieniu przepisów § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne.

Tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF mogą być dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym, o ile:

  • zostały udostępnione informacje, które pozwolą inwestorom na ocenę aktywów emitenta i źródeł ich finansowania, jego sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju, strat i zysków, a także praw związanych z tytułami uczestnictwa funduszy typu ETF mającymi być przedmiotem obrotu giełdowego,

  • iloczyn ich liczby oraz prognozowanej ceny rynkowej, a w przypadku gdy określenie tej ceny nie jest możliwe – wartość aktywów netto emitenta wynosi równowartość w złotych co najmniej 1 mln euro.

Tryb i warunki zawierania transakcji pakietowych dotyczących tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF określa Zarząd Giełdy.

W załącznikach do Regulaminu Giełdy określono stawki różnego rodzaju opłat od m.in. obrotu tytułami uczestnictwa funduszy typu ETF, za wprowadzenie do obrotu giełdowego tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF oraz za notowanie tych instrumentów finansowych.

Powyższe zmiany zaczną obowiązywać 15 kwietnia 2010 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.