Skip to main content

KNF dała zielone światło do wprowadzenia do obrotu na warszawską giełdę instrumentów finansowych typu ETN i ETC

W dniu wczorajszym Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poinformował, że Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmiany w Regulaminie Giełdy przyjęte Uchwałą Nr 68/1889/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy, zmienioną Uchwałą Nr 49/1947/2022 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 lipca 2022 r.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu Giełdy mają na celu dostosowanie Regulaminu Giełdy – w części ogólnej, jak i w zakresie regulacji odnoszących się do opłat giełdowych w Załącznikach Nr 1, 2 i 3 – do planowanego przez GPW poszerzenia oferty produktowej i uruchomienia obrotu na rynku regulowanym instrumentami typu ETC (exchange-traded commodities) i ETN (exchange-traded notes).

Na gruncie Regulaminu Giełdy instrumenty typu ETC i ETN, z uwagi na różnice pomiędzy tymi instrumentami a notowanymi obecnie dłużnymi instrumentami finansowymi i instrumentami strukturyzowanymi, stanowić będą odrębną od tych instrumentów kategorię, zarówno w odniesieniu do zasad ich dopuszczania do obrotu giełdowego, jak i w odniesieniu do samego obrotu i pobieranych opłat.

Wskazane powyżej zmiany w Regulaminie Giełdy wejdą w życie z dniem 1 października 2022 r.

***

Zgodnie z § 2 pkt. 23b) Regulaminu Giełdy pod pojęciem instrumentów typu ETC i ETN rozumie się będące papierami wartościowymi instrumenty typu ETC i ETN, o których mowa w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/583. W tym akcie prawnym instrument typu ETC został zdefiniowany jako instrument dłużny emitowany w zamian za bezpośrednią inwestycję emitenta w kontrakty towarowe lub kontrakty na towarowe instrumenty pochodne. Cena ETC jest bezpośrednio lub pośrednio związana z wynikami instrumentu bazowego. Cena ETC pasywnie podąża za wynikami towaru lub indeksami towarów, do których się odnosi. Natomiast instrument typu ETN to instrument dłużny emitowany w zamian za bezpośrednią inwestycję emitenta w instrumenty bazowe lub kontrakty pochodne na instrumenty bazowe. Cena ETN jest bezpośrednio lub pośrednio związana z wynikami instrumentu bazowego. Cena ETN pasywnie podąża za wynikami instrumentu bazowego, do którego się odnosi.

W ww. Rozporządzeniu zaznaczono również, że instrumenty typu ETC i ETN należy uznać za instrumenty dłużne ze względu na ich strukturę prawną. Ponieważ jednak obrót nimi jest prowadzony w sposób podobny do obrotu funduszami inwestycyjnymi typu ETF, należy zastosować podobne wymogi w zakresie przejrzystości jak w przypadku ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.