Skip to main content

Istotny spadek wartości aktywów funduszy indeksowych na koniec 2014 roku

Wycofanie znacznych środków finansowych z jednego z funduszy indeksowych w grudniu spowodowało zarówno znaczący spadek wartości aktywów netto (WAN) tej grupy funduszy w ubiegłym miesiącu, jak też istotnie pogorszyło całoroczną statystykę tych podmiotów. Według naszych obliczeń, przeprowadzonych na podstawie zgromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) danych o WAN funduszy inwestycyjnych w Polsce, w grudniu 2014 r. aktywa siedmiu funduszy indeksowych zmalały w stosunku do listopada o 17,6 mln zł (8,4%) do 191,3 mln zł. To najwyższy miesięczny spadek WAN funduszy indeksowych od roku (w grudniu 2013 r. aktywa obniżyły się o 35,3 mln zł). Z kolei osiągnięty na koniec 2014 r. poziom aktywów okazał się najniższy od blisko półtora roku (od sierpnia 2013 r.).

W całym 2014 roku aktywa funduszy indeksowych zmalały o 14,1 mln zł (6,9%), podczas gdy jeszcze w listopadzie rynek tych funduszy znajdował się na niewielkim plusie (+3,6 mln zł). W 2013 r. WAN analizowanej grupy funduszy zwiększyła się o 44,0 mln zł, w 2012 r. o 63,3 mln zł, a w 2011 r. o 56,2 mln zł. Rok 2014 okazał się zatem najgorszy dla rynku funduszy indeksowych od momentu odrodzenia się tej kategorii powierników na polskim rynku finansowym w maju 2010 r.

Jak wspomniano na początku tak znaczący spadek aktywów spowodowany został gwałtownym obniżeniem się wartości aktywów (wywołanym głównie wycofaniem znaczących środków finansowych) jednego subfunduszu – Quercus lev. Jego WAN zmalała w grudniu aż o 23,1 mln zł (16,0%) do 121,3 mln zł, czyli do najniższego poziomu od czerwca 2013 r. (nadal jednak jest to zdecydowanie największy fundusz indeksowy w Polsce). Ogółem WAN sześciu funduszy indeksowych odwzorowujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (oprócz ww. subfunduszu także subfunduszu Quercus short zarządzanego przez Quercus TFI, (sub)funduszy Ipopema m-Indeks FIO i Ipopema Short Equity zarządzanych przez Ipopema TFI, subfunduszu Altus Short zarządzanego przez Altus TFI oraz subfunduszu UniBessa zarządzanego przez Union Investment TFI) zmniejszyła się w minionym miesiącu o 9,4% do 174,5 mln zł. W tej grupie trzy fundusze mogły pochwalić się wzrostem WAN – największy stał się udziałem funduszu Ipopema m-Indeks FIO (+3,6 mln zł).

Aktywa netto odwzorowującego zmiany cen na rynku złota inwestycyjnego subfunduszu Quercus Gold nie uległy w grudniu istotnej zmianie. W końcu grudnia 2014 r. były one o 0,46 mln zł wyższe niż miesiąc wcześniej i wyniosły 16,7 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.