Skip to main content

iShares MSCI Brazil w dwóch produktach strukturyzowanych Deutsche Banku PBC

Deutsche Bank PBC rozpoczął zapisy na certyfikaty strukturyzowane dwóch nowych produktów, w przypadku których instrumentem bazowym (lub jednym z instrumentów bazowych) są tytuły uczestnictwa funduszu ETF iShares MSCI Brazil odzwierciedlającego zachowanie największych i najpłynniejszych brazylijskich firm, notowane na giełdzie w Nowym Jorku. Zapisy na oba produkty trwają w oddziałach Deutsche Bnaku PBC do 22 października.

W przypadku Certyfikatów strukturyzowanych Brazylijski Express, których emitentem jest londyński Deutsche Bank AG, jest to pierwsza subskrypcja. Certyfikaty Brazylijski Express to instrument finansowy o maksymalnie 3-letnim horyzoncie inwestycyjnym, dopuszczony do publicznego obrotu w Polsce. Aktywem bazowym Certyfikatów Brazylijski Express jest fundusz iShares MSCI Brazil Index Fund (EWZ US Equity). Konstrukcja instrumentu pozwala na osiąganie zysku zarówno w okresach wzrostów cen akcji brazylijskich przedsiębiorstw, jak i w czasie stagnacji na tym rynku. Instrument umożliwia uzyskanie wysokiej stopy zwrotu w postaci kuponu o wartości od 11 do 15% w skali roku, przy czym jego ostateczna wartość zostanie ustalona 21 października br., czyli dzień przed zakończeniem subskrypcji.

Certyfikaty będą podlegały obserwacjom w 6-miesięcznych okresach od daty emisji. Jeżeli wartość indeksu bazowego w dniu obserwacji osiągnie poziom równy lub wyższy od poziomu początkowego, wówczas certyfikat zostanie wykupiony a inwestorzy otrzymają należny kupon. Wartość kuponu (która ostatecznie zostanie podana przez emitenta nie później niż 1 dzień przed końcem subskrypcji) wzrasta liniowo wraz z długością okresu inwestycji, zgodnie z zasadą:

 • pierwsze 6 miesięcy inwestycji: kupon = 1 x (5,5 – 7,5% w skali pół roku)

 • drugie 6 miesięcy inwestycji: kupon = 2 x (5,5 – 7,5% w skali pół roku)

 • trzecie 6 miesięcy inwestycji: kupon = 3 x (5,5 – 7,5% w skali pół roku)

 • czwarte 6 miesięcy inwestycji: kupon = 4 x (5,5 – 7,5% w skali pół roku)

 • pięte 6 miesi􀄊cy inwestycji: kupon = 5 x (5,5 – 7,5% w skali pół roku)

 • szóste 6 miesięcy inwestycji: kupon = 6 x (5,5 – 7,5% w skali pół roku).

Ryzyko, które ponosi inwestor, ograniczone jest dzięki mechanizmowi „poduszki finansowej”. Bariera na poziomie 70% poziomu początkowego funduszu iShares MSCI Brazil powoduje, że zainwestowany kapitał jest chroniony przed spadkami na rynku akcji, ale pod warunkiem, że fundusz iShares MSCI Brazil nie spadnie w jakimkolwiek dniu inwestycji więcej niż o 30% od swojego poziomu początkowego z 2 listopada 2010 r.

Certyfikaty denominowane są w złotych. Wartość nominalna (a zarazem cena emisyjna) jednego certyfikatu wynosi 100 zł. Zapisów można dokonywać na co najmniej 10 certyfikatów.

Po zakończeniu subskrypcji Deutsche Bank AG planuje złożenie wniosku o dopuszczenie Certyfikatów Brazylijski Express do obrotu na GPW.

Podstawowe parametry Certyfikatów Brazylijski Express:

 • Forma prawna: certyfikat

 • Emitent: Deutsche Bank AG, Londyn

 • Waluta: PLN

 • Cena emisji: 100 zł za jeden certyfikat

 • Minimalna kwota inwestycji: 1000 zł (10 certyfikatów)

 • Aktywo bazowe: iShares MSCI Brazil Index Fund (EWZ US Equity)

 • Zapadalność: 3 lata

 • Okres subskrypcji: do 22 października 2010 r.

 • Planowana data emisji: 2 listopada 2010 r.

 • Dzień ustalenia poziomu początkowego: 2 listopada 2010 r.

 • Dzień ustalenia poziomów końcowych: 4 listopada 2013 r.

 • Dzień zapadalności: 12 listopada 2013 r.

 • Dni obserwacji: 4 maja 2011 r., 2 listopada 2011 r., 2 maja 2012 r., 2 listopada 2012 r., 2 maja 2013 r., 4 listopada 2013 r.

 • Kupon: 5,5% – 7,5%; 11 – 15% w skali roku – ostateczna wartość kuponu zostanie podana przez emitenta nie później niż 1 dzień przed końcem subskrypcji)

 • Bariera: 70% poziomu początkowego

 • Ochrona kapitału: 100%, pod warunkiem, że fundusz iShares MSCI Brazil Index Fund nie przekroczy poziomu bariery w żadnym dniu inwestycji

 • Notowania: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Certyfikaty strukturyzowane Worst of Express są dostępne dla inwestorów już po raz czwarty. Ich emitentem jest także londyński Deutsche Bank AG. Instrumentami bazowymi Certyfikatów są – obok tytułów uczestnictwa funduszu ETF iShares MSCI Brazil, także indeksy akcji spółek chińskich – HSCE i spółek amerykańskich – Standard & Poor’s 500. Certyfikaty Worst of Express to instrument finansowy o maksymalnie 5-letnim horyzoncie inwestycyjnym, dopuszczony do publicznego obrotu w Polsce. Konstrukcja certyfikatów pozwala na osiąganie zysków zarówno w przypadku wzrostu cen na globalnych rynkach akcji, jak i w okresie stagnacji. Instrument umożliwia uzyskanie stopy zwrotu w postaci kuponu o wartości od 9,6 do 13,6% w skali roku, przy czym jego ostateczna wartość zostanie ustalona 21 października br., czyli dzień przed zakończeniem subskrypcji.

Zgodnie z założeniami, instrument będzie podlegał obserwacjom w 6-miesięcznych okresach od daty emisji. Jeżeli wartość wszystkich aktywów bazowych w dniu obserwacji osiągnie poziom równy lub wyższy od poziomu początkowego, wówczas certyfikat zostanie wykupiony. Wartość kuponu (która ostatecznie zostanie podana przez emitenta nie później niż 1 dzień przed końcem subskrypcji) wzrasta liniowo wraz z długością okresu inwestycji, zgodnie z zasadą:

 • pierwsze 6 miesięcy inwestycji: kupon = 1 x (4,8 – 6,8% w skali pół roku)

 • drugie 6 miesięcy inwestycji: kupon = 2 x (4,8 – 6,8% w skali pół roku)

 • trzecie 6 miesięcy inwestycji: kupon = 3 x (4,8 – 6,8% w skali pół roku)

 • czwarte 6 miesięcy inwestycji: kupon = 4 x (4,8 – 6,8% w skali pół roku)

 • piąte 6 miesięcy inwestycji: kupon = 5 x (4,8 – 6,8% w skali pół roku)

 • szóste 6 miesięcy inwestycji: kupon = 6 x (4,8 – 6,8% w skali pół roku)

 • siódme 6 miesięcy inwestycji: kupon = 7 x (4,8 – 6,8% w skali pół roku)

 • ósme 6 miesięcy inwestycji: kupon = 8 x (4,8 – 6,8% w skali pół roku)

 • dziewiąte 6 miesięcy inwestycji: kupon = 9 x (4,8 – 6,8% w skali pół roku)

 • dziesiąte 6 miesięcy inwestycji: kupon = 10 x (4,8 – 6,8% w skali pół roku).

Jeżeli warunek wcześniejszego wykupu nie zostanie spełniony w żadnej z dziesięciu dat obserwacji, a w dniu zapadalności produktu poziomy końcowe wszystkich jego aktywów bazowych będą powyżej poziomu 60% wartości początkowej, inwestor otrzyma 100% zainwestowanego kapitału.

Ryzyko, które ponosi Inwestor, ograniczone jest dzięki mechanizmowi „poduszki finansowej”. Bariera na poziomie 60% poziomu początkowego każdego z aktywów bazowych powoduje, że zainwestowany kapitał jest chroniony przed spadkami na globalnych rynkach akcji pod warunkiem, że indeksy HSCE, Standard & Poor’s 500 oraz tytuły uczestnictwa funduszu ETF iShares MSCI Brazil nie spadną w dniu zakończenia inwestycji o więcej niż 40% od wartości swoich poziomów początkowych.

Certyfikaty denominowane są w złotych. Wartość nominalna (a zarazem cena emisyjna) jednego certyfikatu wynosi 100 zł. Zapisów można dokonywać na co najmniej 10 certyfikatów.

Po zakończeniu subskrypcji Deutsche Bank AG planuje złożenie wniosku o dopuszczenie Certyfikatów Worst of Express do notowania na GPW.

Podstawowe parametry Certyfikatów Worst of Express IV:

 • Forma prawna: certyfikat

 • Emitent: Deutsche Bank AG, Londyn

 • Waluta: PLN

 • Cena emisji: 100 zł za jeden certyfikat

 • Minimalna kwota inwestycji: 1000 zł (10 certyfikatów)

 • Aktywa bazowe: indeks HSCE, indeks S&P 500 oraz tytuły uczestnictwa funduszu ETF iShares MSCI Brazil

 • Zapadalność: 5 lat

 • Okres subskrypcji: do 22 października 2010 r.

 • Planowana data emisji: 2 listopada 2010 r.

 • Dzień ustalenia poziomów początkowych: 2 listopada 2010 r.

 • Dzień ustalenia poziomów końcowych: 5 listopada 2015 r.

 • Dzień zapadalności: 9 listopada 2015 r.

 • Dni obserwacji: 3 maja 2011 r., 2 listopada 2011 r., 2 maja 2012 r., 2 listopada 2012 r., 2 maja 2013 r., 4 listopada 2013 r., 2 maja 2014 r., 3 listopada 2014 r., 4 maja 2015 r., 2 listopada 2015 r.

 • Kupon: 4,8% – 6,8% (ostateczna wartość kuponu zostanie podana przez emitenta nie później niż 1 dzień przed końcem subskrypcji)

 • Bariera: 60% poziomu początkowego

 • Ochrona kapitału: 100%, pod warunkiem, że w dniu ostatniej obserwacji żadne z aktywów bazowych nie przekroczy poziomu bariery

 • Notowania: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.