Skip to main content

Ipopema TFI uruchomiła klon funduszu indeksowego odwzorowującego indeks mWIG40

27 lutego 2015 r. w ramach funduszu parasolowego Ipopema SFIO zarządzanego przez Ipopema TFI został utworzony subfundusz Ipopema m-Indeks (zapisy na jego jednostki uczestnictwa trwały od 25 do 26 lutego). Według informacji dostępnych na stronie internetowej towarzystwa pierwsza wycena jednostek subfunduszu miała miejsce w dniu 2 marca i wynosiła 99,80 zł. Jest to siódmy subfundusz wydzielony w ramach Ipopema SFIO.

Polityka inwestycyjna subfunduszu Ipopema m-Indeks jest analogiczna jak działającego od września 2010 r. funduszu Ipopema m-Indeks FIO. Prowadzi on politykę inwestycyjną funduszu indeksowego dążąc do odzwierciedlenia wartości indeksu mWIG40. Dopuszcza przy tym nieznaczne odchylenia od tego indeksu: w przypadku każdej spółki wchodzącej w skład indeksu mWIG40 odchylenie to nie może być wyższe niż 2,5 punktu procentowego od procentowego udziału tej spółki w indeksie mWIG40, zaś suma wartości bezwzględnych wszystkich ww. odchyleń nie może przekroczyć 20 punktów procentowych. Subfundusz inwestuje w akcje spółek, które w dniu ich nabywania wchodziły w skład indeksu mWIG40 oraz instrumenty pochodne, dla których bazę stanowi ten indeks, kierując się bieżącym udziałem akcji poszczególnych spółek w składzie tego indeksu. Instrumenty pochodne mogą być wykorzystane z uwzględnieniem celu inwestycyjnego subfunduszu w celu zapewnienia sprawnego zarządzania jego portfelem inwestycyjnym w następujących sytuacjach:

  • jeśli koszt nabycia i utrzymywania instrumentu pochodnego jest niższy niż koszt nabycia i utrzymania instrumentu bazowego,

  • w przypadku znaczących nabyć lub znaczących umorzeń jednostek uczestnictwa utrudniających dostosowanie struktury aktywów subfunduszu do składu indeksu mWIG40 bez wpływu na ceny akcji wchodzących w skład tego indeksu.

Zyski z lokat subfunduszu (w tym dywidendy) są ponownie inwestowane, nie są wypłacane uczestnikom i służą podwyższeniu kapitału subfunduszu.

Według „Kluczowych informacji dla inwestorów” wskaźnik profilu ryzyka i zysku subfunduszu znajduje się w kategorii 6 (w skali od 1 do 7) z uwagi na jego duże zaangażowanie w akcje. Jak jednak zaznaczono ta kategoria ryzyka została obliczona na podstawie symulowanych danych historycznych i może nie być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłego profilu ryzyka subfunduszu.

Subfundusz zbywa obecnie jednostki uczestnictwa kategorii A (pierwsza wpłata – 20 tys. zł, każda następna – 5 tys. zł) oraz jednostki uczestnictwa kategorii B (pierwsza wpłata – 500 zł, każda następna – 100 zł). Według tabeli opłat znajdującej się na stronie internetowej Ipopema TFI maksymalna opłata za zbywanie jednostek uczestnictwa obu kategorii wynosi 4% (przy sumie inwestycji do 5 tys. zł); minimalna stawka (przy środkach zgromadzonych w subfunduszu o wartości przekraczającej 200 tys. zł) wynosi 1%. Opłata za odkupywanie jednostek uczestnictwa kategorii B zbywanych w ramach produktu „Lokata z Funduszem” za pośrednictwem Banku Pocztowego S.A. jest pobierana w przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa przed upływem 12 miesięcy od daty zlecenia nabycia w ramach tego produktu w wysokości 3%. Podstawą naliczania opłaty dla danego zlecenia jest wartość (na dzień realizacji danego zlecenia odkupienia) odkupywanych jednostek uczestnictwa. W pozostałych przypadkach opłata za odkupywanie jednostek uczestnictwa nie jest pobierana. Aktualna stawka wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie subfunduszem wynosi 2% w stosunku rocznym w przypadku jednostek kategorii A oraz 2,5% w stosunku rocznym w przypadku jednostek kategorii B.

Subfundusz jest adresowany do dynamicznych klientów, szukających wysokich zysków w długim horyzoncie inwestycyjnym (minimum 5 lat), akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego oraz znaczne wahania wartości jednostek uczestnictwa.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.