Skip to main content

IPOPEMA m-INDEKS FIO w ofercie Ipopema TFI

1 czerwca miała miejsce pierwsza wycena jednostek uczestnictwa funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO zarządzanego przez Ipopema TFI (został on wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych 28 maja). Jest to już kolejny uruchomiony w ostatnich dniach podmiot prowadzący politykę inwestycyjną funduszu indeksowego – dąży on do wiernego odwzorowania składu oraz proporcji portfela teoretycznego spółek uczestniczących w indeksie mWIG40 obliczanym i publikowanym przez GPW w Warszawie. W tym celu będzie on inwestował przede wszystkim w akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu kierując się bieżącym udziałem poszczególnych spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40. Stopień odzwierciedlenia indeksu mWIG40 może jednak ulec odchyleniu, w szczególności w wyniku konieczności stosowania limitów inwestycyjnych przewidzianych w ustawie o funduszach inwestycyjnych dla funduszu inwestycyjnego otwartego, ograniczonej płynności poszczególnych spółek lub nabyć i umorzeń jednostek uczestnictwa. Również zmiana warunków rynkowych, w szczególności zmiana cen poszczególnych papierów wchodzących w skład indeksu mWIG40 lub rewizja składu indeksu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, może spowodować takie zmiany udziałów akcji w indeksie, że ich wierne odwzorowanie naruszyłoby odpowiednie limity i ograniczenia inwestycyjne funduszu. Dlatego fundusz dopuszcza taką modyfikację składu swoich aktywów, która będzie w zgodzie z odpowiednimi limitami i ograniczeniami inwestycyjnymi, ale może spowodować brak wiernego odwzorowania składu indeksu mWIG40.

Zgodnie z zapisami statutu funduszu maksymalny udział akcji jednego podmiotu w jego aktywach wynosić może 20 procent, przy czym fundusz może zwiększyć ten limit do 35 procent w sytuacji, gdy udział akcji jednego emitenta w indeksie wzrośnie.

Fundusz będzie lokować aktywa także w kontrakty terminowe, których bazę stanowi indeks mWIG40.

Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu jest indeks mWIG40.

Minimalna wpłata do funduszu wynosi 100 zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.