Skip to main content

Inwestycje funduszy zamkniętych w ETF – IV kwartał 2009 r.

Według kwartalnych sprawozdań finansowych opublikowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ), które wyemitowały publiczne certyfikaty inwestycyjne, w końcu grudnia 2009 r. tytuły uczestnictwa funduszy ETF obecne były w portfelach inwestycyjnych trzech podmiotów (tych samych co trzy miesiące wcześniej):

  • BPH FIZ Dochodowych Surowców – fundusz posiadał na koniec IV kwartału 122 tys. walorów Lyxor ETF Commodities CRB (o 13 tys. mniej niż we wrześniu) o łącznej wartości 9 679 tys. zł (spadek o 0,7%), co stanowiło 32,2 % jego aktywów (wobec 29,8% w końcu III kwartału). W stosunku do ceny nabycia wartość tych ETF-ów zwiększyła się o 10,4%;

  • Opera Terra FIZ – fundusz posiadał na koniec 2009 r. 30 tys. walorów ETF Proshares Ultra Real Estate (o 110 tys. mniej niż trzy miesiące wcześniej) o wartości 590 tys. zł (spadek o 75,5%) stanowiące 9,29% aktywów (38,06% aktywów we wrześniu 2009 r.). Wartość tych walorów wzrosła w stosunku do ceny nabycia aż o 133,2%;

  • Investor FIZ – fundusz ulokował w jednym funduszu ETF notowanym na NYSE 187 tys. zł, co stanowiło zaledwie 0,03% jego aktywów. W porównaniu z końcem trzeciego kwartału zaangażowanie funduszu w ETF-y wyraźnie zmniejszyło się (o 85,6%) – w końcu września wartość ETF-ów w portfelu funduszu sięgała 1298 tys. zł, co stanowiło 0,22% jego aktywów. Spadek udziału tych instrumentów w portfelu funduszu spowodowany był zamknięciem pozycji w funduszach: Market Vector Agribusiness (we wrześniu Investor FIZ ulokował w nim 870 tys. zł), Proshares Short SmallCap600 (36 tys. zł) oraz ProShares UltraShort Euro (208 tys. zł). W portfelu funduszu pozostało jedynie 1400 walorów funduszu DBX SX BNKS ST, których wartość zwiększyła się w stosunku do września o 1,6%, lecz w stosunku do ceny nabycia nadal odnotowuje stratę w wysokości 7,4%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.