Skip to main content

Inwestycje funduszy otwartych w ETF-y – wrzesień 2009 r.

Dwa towarzystwa funduszy inwestycyjnych opublikowały informacje o strukturze portfela inwestycyjnego swoich funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) na koniec września, w portfelach których znaleźć można exchange-traded funds.

Skarbiec TFI opublikował najnowsze wersje kart (CV) swoich funduszy zawierające m.in. listy 10 największych składników portfela inwestycyjnego na koniec miesiąca (w przypadku funduszy inwestujących większą część aktywów w instrumenty udziałowe lub tytuły uczestnictwa). Według danych na koniec września trzy fundusze zarządzane przez to towarzystwo – podobnie jak miesiąc wcześniej – posiadały wśród największych swoich inwestycji tytuły uczestnictwa ETF-ów. Były to: subfundsze Skarbiec-Rynków Surowcowych i Skarbiec-Private Equity wchodzące w skład Skarbiec FIO oraz Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych FIO.

Największe zaangażowanie na rynku ETF-ów niezmiennie posiada Skarbiec-Rynków Surowcowych w przypadku którego wszystkie 10 największych pozycji w portfelu inwestycyjnym stanowią właśnie te instrumenty finansowe. Łączny udział tych 10 ETF-ów w aktywach wyniósł na koniec września 59,29% – o 1,57 pkt. proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Największymi pozycjami w portfelu tego subfunduszu były – podobnie jak w końcu sierpnia – tytuły uczestnictwa w: LYXOR ETF Commodities CRB (9,33% aktywów), ETFS Crude Oil (8,17%) i United States Oil Fund LP (ETF) (7,80%). W stosunku do poprzedniego miesiąca w największym stopniu wzrósł udział w aktywach (w gronie największych inwestycji subfunduszu) ETFS Gold (o 1,44 pkt. proc.), natomiast najbardziej zmniejszył się udział United States Oil Fund LP (ETF) (o 1,24 pkt. proc.). We wrzesniu stopa zwrotu subfudnuszu Skarbiec-Rynków Surowcowych wyniosła (-2,39%).

Ponad 35 procent aktywów funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych stanowi pięć ETF-ów znajdujących się w TOP10 jego portfela inwestycyjnego. Czołowe pozycje w strukturze najwięszych inwestycji zajmują: iShares MSCI Brazil (drugie miejsce – 11,24% aktywów), iShares MSCI Emerging Markets (miejsce szóste – 7,22%) oraz LYXOR ETF Turkey EURO (miejsce siódme – 7,09%). W stosunku do poprzedniego miesiąca w największym stopniu zwiększył się udział w portfelu iShares MSCI Brazil (o 0,59 pkt. proc.), a najbardziej zmniejszył LYXOR ETF Turkey EURO (o 0,32 pkt. proc.). Stopa zwrotu funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych wyniosła we wrześniu 7,31%.

Cztery ETF-y znalazły się wśród 10 największych inwestycji subfunduszu Skarbiec-Private Equity. Stanowiły one 21,49% aktywów funduszu, co oznacza wyraźny wzrost w stosunku do sierpnia, kiedy to trzy ETF-y znajdujące się w gronie największych pozycji w portfelu zgromadziły łącznie 17,61% aktywów. Nowym ETF-em w TOP10 inwestycji tego subfunduszu okazał się PowerShares Global Listed Private Equity Portfolio (5,53% aktywów – trzecia pozycja w portfelu). Większe zaangażowanie na rynku ETF-ów dotyczyło jedynie iShares S&P Listed Private Equity (6,34% – drugie miejsce). db x-trackers – LPX MM PRIVATE EQUITY ETF, który w końcu sierpnia był najważniejszą pozycją w całym portfelu subfunduszu (6,71%), tym razem znalazł się na miejscu czwartym z udziałem na poziomie 5,39%. We wrześniu subfundusz ten zarobił dla swoich uczestników 5,77%.

Według informacji Idea TFI zarządzane przez to towarzystwo subfundusze Idea Globalny i Idea Surowce Plus (oba wchodzą w skład funduszu Idea Parasol FIO) ulokowały w końcu września w ETF-ach odpowiednio 44,0% i 41,0% swoich aktywów. Wrześniowe stopy zwrotu obu subfunduszy wyniosły odpowiednio 4,18% i 1,81%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.