Skip to main content

Inwestycje funduszy otwartych w ETF – wrzesień 2012 r.

Według publikowanych co miesiąc przez część towarzystw funduszy inwestycyjnych danych o najważniejszych składnikach portfeli inwestycyjnych (sub)funduszy otwartych, w końcu września 2012 r. tytuły uczestnictwa funduszy ETF odgrywały istotną rolę w portfelach niektórych (sub)funduszy Skarbca, Idei i ING.

W przypadku Skarbiec TFI tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF znalazły się wśród największych inwestycji trzech (sub)funduszy zarządzanych przez to towarzystwo – Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych FIO, Skarbiec-Rynków Surowcowych oraz Skarbiec-Alokacji Globalnej.

W gronie pięciu największych inwestycji funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych (takie informacje ujawnia towarzystwo) znalazły się tytuły uczestnictwa trzech funduszy ETF: iShares FTSE BRIC 50 (druga pozycja w portfelu, 10,44% aktywów – spadek o 0,27 pkt. proc. w porównaniu z końcem sierpnia), db x-trackers MSCI World TRN Index ETF (trzecia pozycja w portfelu, 9,89% aktywów – spadek o 0,44 pkt. proc.) oraz iShares MSCI Emerging Markets (czwarta pozycja w portfelu, 9,22% aktywów – spadek o 0,18 pkt. proc.). Jednostka uczestnictwa funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych zyskała na wartości we wrześniu 2,96%.

Wśród pięciu największych inwestycji subfunduszu Skarbiec-Rynków Surowcowych w dniu 28 września 2012 r. znalazły się wyłącznie tytuły uczestnictwa towarowych funduszy ETF (w tym jednego lewarowanego). Największymi lokatami tego subfunduszu były tytuły uczestnictwa: Lyxor ETF Commodities CRB (17,10% aktywów – spadek w stosunku do końca sierpnia o 1,45 pkt. proc.), Lyxor ETF CRB Non-Energy (16,67% aktywów – wzrost o 1,55 pkt. proc.), Lyxor ETF CRB IDX (13,91% aktywów – spadek o 2,54 pkt. proc.), db x-trackers – DB Commodity Booster DJ-UBSCI ETF EUR (11,05% aktywów – wzrost o 1,75 pkt. proc.) oraz RBS Market Access S&P GSCI Capped Component 35/20 2x Leverage Monthly Index ETF (8,15% aktywów – spadek o 0,82 pkt. proc.). Stopa zwrotu subfunduszu wyniosła we wrześniu 1,37%.

Portfel inwestycyjny subfunduszu Skarbiec-Alokacji Globalnej był w końcu września również wypełniony przede wszystkim tytułami uczestnictwa funduszy ETF. Pięcioma największymi lokatami tego podmiotu były: db x-trackers MSCI Brazil TRN INDEX ETF (14,63% aktywów – wzrost o 2,81 pkt. proc.), db x-trackers FTSE CHINA 25 ETF (12,78% aktywów – spadek o 0,09 pkt. proc.), Lyxor ETF MSCI India (11,46% aktywów – wzrost o 0,88 pkt. proc.), Lyxor ETF Russia Dow Jones Russia GDR (11,38% aktywów – powrót do grona pięciu największych inwestycji subfunduszu po trzymiesięcznej przerwie) oraz iShares MSCI Korea (9,12% aktywów – wzrost o 0,02 pkt. proc.). Stopa zwrotu Skarbca-Alokacji Globalnej wyniosła we wrześniu 1,18%.

Według danych zaprezentowanych w kartach funduszy zarządzanych przez Idea TFI w końcu września tytuły uczestnictwa funduszy ETF obecne były w portfelach inwestycyjnych dwóch subfunduszy wchodzących w skład Idea Parasol FIO. W przypadku Idea Surowce Plus stanowiły one 30,68% jego aktywów. Stopa zwrotu tego podmiotu wyniosła we wrześniu 2,47%. Z kolei subfundusz Idea Rynków Wschodzących ulokował w końcu września w funduszach ETF 9,86% swoich środków finansowych. Stopa zwrotu tego subfunduszu wyniosła w minionym miesiącu 2,66%.

Wśród funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING TFI jedynym podmiotem, który w gronie swoich największych lokat posiadał w końcu września tytuły uczestnictwa funduszy ETF, był subfundusz ING Rosja EUR. Tytuły uczestnictwa funduszu RBS Market Access DAXGlobal były trzecią największą pozycją w portfelu tego podmiotu i stanowiły 16,29% aktywów – tyle samo co w końcu sierpnia. Wartość jednostki uczestnictwa ING Rosja EUR (wycenianej w PLN) wzrosła we wrześniu o 1,27%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.