Skip to main content

Inwestycje funduszy otwartych w ETF – wrzesień 2011 r.

Według opublikowanych przez niektóre TFI comiesięcznych informacji o składzie portfeli inwestycyjnych (sub)funduszy otwartych, w końcu września 2011 r. tytuły uczestnictwa funduszy ETF odgrywały istotną rolę w portfelach niektórych (sub)funduszy Skarbca, Idei i ING.

W przypadku Skarbiec TFI tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF znalazły się głównie wśród największych inwestycji trzech (sub)funduszy zarządzanych przez to towarzystwo – Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych FIO, Skarbiec-Rynków Surowcowych oraz Skarbiec-Alokacji Globalnej.

W gronie pięciu największych inwestycji funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych (takie informacje ujawnia towarzystwo) znalazły się tytuły uczestnictwa czterech funduszy ETF: db x-trackers MSCI World TRN Index ETF (druga pozycja w portfelu, 9,72% aktywów – wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1,39 pkt. proc.), Lyxor ETF MSCI India (trzecia pozycja w portfelu, 9,49% aktywów – wzrost o 1,26 pkt. proc.), iShares FTSE BRIC 50 (czwarta pozycja w portfelu, 8,93% aktywów – wzrost o 0,57 pkt. proc.) oraz Lyxor ETF Turkey EURO (piąta pozycja w portfelu, 8,44% aktywów – pojawił się w gronie czołowych inwestycji subfunduszu po pięciomiesięcznej przerwie). Jednostka uczestnictwa funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych straciła na wartości we wrześniu 5,84%.

Wśród pięciu największych inwestycji subfunduszu Skarbiec-Rynków Surowcowych w dniu 30 września 2011 r. znalazły się wyłącznie tytuły uczestnictwa funduszy ETF (tych samych co w końcu sierpnia). Największe lokaty tego subfunduszu to: db x-trackers – DB Commodity Booster DJ-UBSCI ETF EUR (19,22% aktywów – wzrost o 1,26 pkt. proc.), RBS Market Access Rogers International Commodity Index ETF (18,87% aktywów – spadek o 0,10 pkt. proc.), EasyETF S&P GSCI Capped Commodity 35/20 (17,63% aktywów – spadek o 1,15 pkt. proc.), Lyxor ETF Commodities CRB (17,63% aktywów – spadek o 1,09 pkt. proc.), oraz AMUNDI ETF S&P GSCI AGRICULTURE (9,19% aktywów – spadek o 0,30 pkt. proc.). Stopa zwrotu subfunduszu wyniosła we wrześniu (-10,75%).

Również portfel inwestycyjny subfunduszu Skarbiec-Alokacji Globalnej był w końcu września wypełniony głównie tytułami uczestnictwa funduszy ETF. Pięcioma największymi lokatami tego podmiotu były: iShares FTSE BRIC 50 (19,97% aktywów – spadek o 3,28 pkt. proc.), Lyxor ETF Turkey EURO (16,60% aktywów – wzrost o 6,11 pkt. proc.), Lyxor ETF MSCI India (10,49% aktywów – wzrost o 1,37 pkt. proc.), db x-trackers FTSE CHINA 25 ETF (10,22% aktywów – wzrost o 0,49 pkt. proc.) oraz iShares MSCI Turkey (7,66% – po raz pierwszy w gronie największych inwestycji subfunduszu). Stopa zwrotu Skarbca-Alokacji Globalnej wyniosła we wrześniu (-5,25%).

Według informacji zaprezentowanych w kartach funduszy Idea w końcu września tytuły uczestnictwa funduszy ETF obecne były w portfelach inwestycyjnych dwóch subfunduszy wchodzących w skład Idea Parasol FIO. W przypadku Idea Surowce Plus stanowiły one 4,83% jego aktywów – o 1,15 pkt. proc. mniej niż w końcu sierpnia. Stopa zwrotu tego podmiotu wyniosła we wrześniu (-9,47%). Z kolei subfundusz Idea Rynków Wschodzących ulokował w końcu września w funduszach ETF 11,09% swoich środków finansowych – o 5,18 pkt. proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Stopa zwrotu tego subfunduszu wyniosła we wrześniu (-4,67%).

Wśród funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING TFI jedynym podmiotem, który w gronie swoich największych lokat posiadał w końcu września tytuły uczestnictwa funduszy ETF, był subfundusz ING Rosja EUR. Szóstą pod względem wielkości pozycją w portfelu tego podmiotu były tytuły uczestnictwa funduszu Market Access DAXglobal Russia Index Fund (13,35% aktywów – tyle samo co miesiąc wcześniej). Wartość jednostki uczestnictwa ING Rosja EUR (wycenianej w PLN) spadła we wrześniu o 6,95%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.