Skip to main content

Inwestycje funduszy otwartych w ETF – sierpień 2010 r.

Z comiesięcznych informacji publikowanych przez niektóre towarzystwa funduszy inwestycyjnych o składzie portfeli inwestycyjnych (sub)funduszy otwartych wynika, że w końcu sierpnia fundusze ETF obecne były w portfelach (sub)funduszy Skarbiec, Idea i ING.

Według informacji podanych przez Skarbiec TFI tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF znalazły się wśród największych inwestycji dwóch (sub)funduszy zarządzanych przez to towarzystwo – Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych FIO oraz Skarbiec-Rynków Surowcowych.

Wśród największych inwestycji subfunduszu Skarbiec-Rynków Surowcowych znalazły się – tytuły uczestnictwa siedmiu funduszy ETF. Skład tej grupy od czerwca br. nie ulega zmianie. Cztery zdecydowanie największe lokaty tego subfunduszu w końcu minionego miesiąca to: Market Access NYSE Arca Gold Bugs (21,66% aktywów – wzrost o 2,73 pkt. proc. wobec końca lipca), Lyxor ETF Commodities CRB (18,36% aktywów – bez zmian), db x-trackers – DB Commodity Booster DJ-UBSCI ETF EUR (18,14% aktywów – spadek o 0,29 pkt. proc.) oraz EasyETF S&P GSCI Capped Commodity 35/20 (18,03% aktywów – spadek o 0,28 pkt. proc.). Wśród pozostałych lokat funduszu znajdowały się tytuły uczestnictwa AMUNDI ETF COMMODITIES S&P GSCI METALS (5,63% aktywów – wzrost o 0,20 pkt. proc.), Market Access Jim Rogers International Commodity Index Fund (2,37% aktywów – wzrost o 0,02 pkt. proc.) oraz CASAM ETF COMMODITIES S&P GSCI AGRICULTURE (1,52% aktywów – wzrost o 0,09 pkt. proc.). Stopa zwrotu subfunduszu wyniosła w sierpniu 3,16%.

Również w przypadku funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych skład portfela najważniejszych lokat nie uległ w sierpniu zasadniczym zmianom. Znalazły się – podobnie jak w poprzednich miesiącach – tytuły uczestnictwa pięciu ETF-ów. Najpopularniejszym funduszem ETF w portfelu tego podmiotu jest nadal iShares MSCI Brazil (druga pozycja w portfelu ogółem, 9,02% aktywów – spadek w porównaniu z lipcem o 84 pkt. bazowe). Pozostałe ETF w portfelu Skarbca-Top Funduszy Zagranicznych to: Lyxor ETF Turkey EURO (6,81% aktywów – spadek o 44 pkt. bazowe), iShares MSCI Emerging Markets (5,99% aktywów – spadek o 51 pkt. bazowych), db x-trackers MSCI World TRN Index ETF (4,13% aktywów – spadek o 38 pkt. bazowych), a także Lyxor ETF Hong Kong HSI USD (3,99 aktywów – spadek o 28 pkt. bazowych). Ogółem w pięć ww. funduszy ETF zostało zainwestowanych 29,94% aktywów funduszu. Jego jednostka zyskała na wartości w sierpniu 0,22%.

Tytuły uczestnictwa funduszy ETF znajdują się również w portfelu subfunduszu Skarbiec-Alokacji Globalnej – w końcu minionego miesiąca tytuły uczestnictwa funduszy posiadających ekspozycję głównie na rynki Brazylii, Rosji, Chin i Indii inwestycyjnych stanowiły 74,84% jego aktywów – o blisko 10 pkt. proc. mniej niż w końcu lipca. Towarzystwo nie określiło, czy są to udziały w tradycyjnych funduszach inwestycyjnych, czy w ETF-ach. Stopa zwrotu subfunduszu wyniosła w sierpniu (-0,89%).

Z kolei według informacji zaprezentowanych przez Idea TFI w końcu sierpnia tytuły uczestnictwa funduszy ETF obecne były w portfelach inwestycyjnych trzech subfunduszy wchodzących w skład Idea Parasol FIO: Idea Globalny, Idea Surowce Plus oraz Idea Protect. W przypadku tego pierwszego instrumenty te stanowiły w końcu ubiegłego miesiąca 64% jego aktywów – o 2 pkt. proc. więcej niż w lipcu. Stopa zwrotu tego podmiotu wyniosła w sierpniu (-2,49%). W portfelu subfunduszu Idea Surowce Plus udział ETF-ów również zwiększył się o 2 pkt. proc. – do 17%. W minionym miesiącu wartość jednostki uczestnictwa subfunduszu spadła o 3,54%. Z kolei subfundusz Idea Protect ulokował w ETF-ach 5,5% swojego portfela. W sierpniu jego jednostka zyskała na wartości 0,27%.

Wśród funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING TFI jedynym podmiotem, który w gronie swoich największych lokat posiadał w sierpniu tytuły uczestnictwa funduszy ETF, był ING FIO Rosja EUR. Szóstą pod względem wielkości pozycją w portfelu tego podmiotu były tytuły uczestnictwa funduszu Market Access DAXglobal Russia Index Fund (13,87% aktywów – o 1,35 pkt. proc. mniej niż miesiąc wcześniej). Wartość jednostki uczestnictwa ING FIO Rosja EUR (wycenianej w PLN) spadła w sierpniu o 1,10%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.