Skip to main content

Inwestycje funduszy otwartych w ETF – październik 2012 r.

Według publikowanych co miesiąc przez część towarzystw funduszy inwestycyjnych danych o najważniejszych składnikach portfeli inwestycyjnych (sub)funduszy otwartych, w końcu października 2012 r. tytuły uczestnictwa funduszy ETF odgrywały istotną rolę w portfelach niektórych (sub)funduszy Skarbca, Idei i ING.

W przypadku Skarbiec TFI tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF znalazły się wśród największych inwestycji trzech (sub)funduszy zarządzanych przez to towarzystwo – Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych FIO, Skarbiec-Rynków Surowcowych oraz Skarbiec-Alokacji Globalnej.

W gronie pięciu największych inwestycji funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych (takie informacje ujawnia towarzystwo) znalazły się tytuły uczestnictwa czterech funduszy ETF: iShares FTSE BRIC 50 (druga pozycja w portfelu, 10,45% aktywów – wzrost o 0,01 pkt. proc. w porównaniu z końcem września), db x-trackers MSCI World TRN Index ETF (trzecia pozycja w portfelu, 9,88% aktywów – spadek o 0,01 pkt. proc.), Lyxor ETF Turkey Euro (czwarta pozycja w portfelu, 9,62% aktywów – powrót do grona pięciu największych inwestycji funduszy po miesięcznej przerwie) oraz iShares MSCI Emerging Markets (piąta pozycja w portfelu, 9,23% aktywów – wzrost o 0,01 pkt. proc.). Jednostka uczestnictwa funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych straciła na wartości w październiku 0,29%.

Wśród pięciu największych inwestycji subfunduszu Skarbiec-Rynków Surowcowych w dniu 31 października 2012 r. znalazły się wyłącznie tytuły uczestnictwa towarowych funduszy ETF (w tym jednego lewarowanego). Największymi lokatami tego subfunduszu były tytuły uczestnictwa: Lyxor ETF CRB Non-Energy (17,38% aktywów – wzrost o 0,71 pkt. proc.), Lyxor ETF Commodities CRB (14,41% aktywów – spadek w stosunku do września o 2,69 pkt. proc.), db x-trackers – DB Commodity Booster DJ-UBSCI ETF EUR (11,83% aktywów – wzrost o 0,78 pkt. proc.), RBS Market Access Rogers International Commodity Index ETF (10,19% aktywów – powrót do grona pięciu największych inwestycji funduszu po pięciomiesięcznej przerwie) oraz RBS Market Access S&P GSCI Capped Component 35/20 2x Leverage Monthly Index ETF (8,44% aktywów – wzrost o 0,29 pkt. proc.). Stopa zwrotu subfunduszu wyniosła w październiku (-4,07%).

Portfel inwestycyjny subfunduszu Skarbiec-Alokacji Globalnej był w końcu października również wypełniony przede wszystkim tytułami uczestnictwa funduszy ETF. Pięcioma największymi lokatami tego podmiotu były: db x-trackers FTSE CHINA 25 ETF (17,25% aktywów – wzrost o 4,47 pkt. proc.), db x-trackers MSCI Brazil TRN INDEX ETF (14,67% aktywów – wzrost o 0,04 pkt. proc.), Lyxor ETF Russia Dow Jones Russia GDR (11,13% aktywów – spadek o 0,25 pkt. proc.), Lyxor ETF MSCI India (11,12% aktywów – spadek o 0,34 pkt. proc.) oraz iShares MSCI Korea (9,71% aktywów – wzrost o 0,59 pkt. proc.). Stopa zwrotu Skarbca-Alokacji Globalnej wyniosła w październiku (-0,81%).

Według danych zaprezentowanych w kartach funduszy zarządzanych przez Idea TFI w końcu października tytuły uczestnictwa funduszy ETF obecne były w portfelach inwestycyjnych dwóch subfunduszy wchodzących w skład Idea Parasol FIO. W przypadku Idea Surowce Plus stanowiły one 8,27% jego aktywów – o 22,41 pkt. proc. mniej niż we wrześniu. Stopa zwrotu tego podmiotu wyniosła w październiku (-2,83%). Z kolei subfundusz Idea Rynków Wschodzących ulokował w końcu października w funduszach ETF 12,72% swoich środków finansowych – o 2,86 pkt. proc. więcej niż we wrześniu. Stopa zwrotu tego subfunduszu wyniosła w minionym miesiącu 0,12%.

Wśród funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING TFI jedynym podmiotem, który w gronie swoich największych lokat posiadał w końcu października tytuły uczestnictwa funduszy ETF, był subfundusz ING Rosja EUR. Tytuły uczestnictwa funduszu RBS Market Access DAXGlobal były trzecią największą pozycją w portfelu tego podmiotu i stanowiły 16,29% aktywów – tyle samo co w końcu września. Wartość jednostki uczestnictwa ING Rosja EUR (wycenianej w PLN) spadła październiku o 1,97%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.