Skip to main content

Inwestycje funduszy otwartych w ETF – październik 2011 r.

Według opublikowanych przez niektóre TFI comiesięcznych informacji o składzie portfeli inwestycyjnych (sub)funduszy otwartych, w końcu października 2011 r. tytuły uczestnictwa funduszy ETF odgrywały istotną rolę w portfelach niektórych (sub)funduszy Skarbca, Idei i ING.

W przypadku Skarbiec TFI tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF znalazły się głównie wśród największych inwestycji trzech (sub)funduszy zarządzanych przez to towarzystwo – Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych FIO, Skarbiec-Rynków Surowcowych oraz Skarbiec-Alokacji Globalnej.

W gronie pięciu największych inwestycji funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych (takie informacje ujawnia towarzystwo) znalazły się tytuły uczestnictwa czterech funduszy ETF: db x-trackers MSCI World TRN Index ETF (druga pozycja w portfelu, 9,47% aktywów – spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,25 pkt. proc.), Lyxor ETF MSCI India (trzecia pozycja w portfelu, 9,28% aktywów – spadek o 0,21 pkt. proc.), iShares FTSE BRIC 50 (czwarta pozycja w portfelu, 8,85% aktywów – spadek o 0,08 pkt. proc.) oraz iShares MSCI Brazil (piąta pozycja w portfelu, 7,58% aktywów – pojawił się w gronie czołowych inwestycji subfunduszu po sześciomiesięcznej przerwie). Jednostka uczestnictwa funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych zyskała na wartości w październiku 8,43%.

Wśród pięciu największych inwestycji subfunduszu Skarbiec-Rynków Surowcowych w dniu 31 października 2011 r. znalazły się wyłącznie tytuły uczestnictwa funduszy ETF – tych samych co w końcu września. Największe lokaty tego subfunduszu to: db x-trackers – DB Commodity Booster DJ-UBSCI ETF EUR (19,31% aktywów – wzrost o 0,09 pkt. proc.), RBS Market Access Rogers International Commodity Index ETF (18,35% aktywów – spadek o 0,52 pkt. proc.), Lyxor ETF Commodities CRB (18,19% aktywów – wzrost o 0,56 pkt. proc.), EasyETF S&P GSCI Capped Commodity 35/20 (17,54% aktywów – spadek o 0,09 pkt. proc.) oraz AMUNDI ETF S&P GSCI AGRICULTURE (9,22% aktywów – wzrost o 0,03 pkt. proc.). Stopa zwrotu subfunduszu wyniosła w październiku 4,46%.

Również portfel inwestycyjny subfunduszu Skarbiec-Alokacji Globalnej był w końcu października wypełniony głównie tytułami uczestnictwa funduszy ETF. Pięcioma największymi lokatami tego podmiotu były: iShares FTSE BRIC 50 (18,04% aktywów – spadek o 1,93 pkt. proc.), Lyxor ETF Turkey EURO (15,62% aktywów – spadek o 0,98 pkt. proc.), db x-trackers FTSE CHINA 25 ETF (11,16% aktywów – wzrost o 0,94 pkt. proc.), Lyxor ETF MSCI India (10,98% aktywów – wzrost o 0,49 pkt. proc.) oraz iShares MSCI Turkey (7,02% – spadek o 0,64 pkt. proc.). Stopa zwrotu Skarbca-Alokacji Globalnej wyniosła w październiku 4,81%.

Według informacji zaprezentowanych w kartach funduszy Idea w końcu października tytuły uczestnictwa funduszy ETF obecne były w portfelach inwestycyjnych dwóch subfunduszy wchodzących w skład Idea Parasol FIO. W przypadku Idea Surowce Plus stanowiły one jedynie 0,43% jego aktywów – o 4,40 pkt. proc. mniej niż w końcu września. Stopa zwrotu tego podmiotu wyniosła w październiku 9,07%. Z kolei subfundusz Idea Rynków Wschodzących ulokował w końcu października w funduszach ETF 4,47% swoich środków finansowych – o 6,62 pkt. proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Stopa zwrotu tego subfunduszu wyniosła w październiku 0,45%.

Wśród funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING TFI jedynym podmiotem, który w gronie swoich największych lokat posiadał w końcu września tytuły uczestnictwa funduszy ETF, był subfundusz ING Rosja EUR. Szóstą pod względem wielkości pozycją w portfelu tego podmiotu były tytuły uczestnictwa funduszu Market Access DAXglobal Russia Index Fund (13,35% aktywów – tyle samo co miesiąc wcześniej). Wartość jednostki uczestnictwa ING Rosja EUR (wycenianej w PLN) wzrosła w październiku o 7,69%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.