Skip to main content

Inwestycje funduszy otwartych w ETF – październik 2010 r.

Według comiesięcznych informacji o składzie portfeli inwestycyjnych (sub)funduszy otwartych publikowanych przez niektóre towarzystwa funduszy inwestycyjnych wynika, że w końcu września tytuły uczestnictwa exchange-traded funds były obecne w portfelach (sub)funduszy Idea i ING (październikowych kart funduszy nie opublikował Skarbiec TFI) .

Zgodnie z kartami funduszy Idea w końcu października tytuły uczestnictwa funduszy ETF obecne były w portfelach inwestycyjnych dwóch subfunduszy wchodzących w skład Idea Parasol FIO: Idea Globalny, Idea Surowce Plus (miesiąc wcześniej znajdowały się także w portfelu subfunduszu Idea Protect). W przypadku subfunduszu Idea Globalny instrumenty te stanowiły w końcu ubiegłego miesiąca 72% jego aktywów – o 5 pkt. proc. więcej niż w końcu września. Stopa zwrotu tego podmiotu wyniosła w październiku 0,88%. W portfelu subfunduszu Idea Surowce Plus udział ETF-ów zmniejszył się o 5 pkt. proc. do 5%. W minionym miesiącu wartość jednostki uczestnictwa tego subfunduszu wzrosła o 3,63%.

Wśród funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING TFI jedynym podmiotem, który w gronie swoich największych lokat posiadał w październiku tytuły uczestnictwa funduszy ETF, był ING FIO Rosja EUR. Szóstą pod względem wielkości pozycją w portfelu tego podmiotu były tytuły uczestnictwa funduszu Market Access DAXglobal Russia Index Fund (13,87% aktywów – tyle samo co miesiąc wcześniej). Wartość jednostki uczestnictwa ING FIO Rosja EUR (wycenianej w PLN) wzrosła w październiku o 2,92%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.