Skip to main content

Inwestycje funduszy otwartych w ETF – marzec 2012 r.

Według publikowanych co miesiąc przez część towarzystw funduszy inwestycyjnych danych o najważniejszych składnikach portfeli inwestycyjnych (sub)funduszy otwartych, w końcu marca 2012 r. tytuły uczestnictwa funduszy ETF były obecne w portfelach części (sub)funduszy Skarbca, Idei i ING.

W przypadku Skarbiec TFI tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF znalazły się wśród największych inwestycji trzech (sub)funduszy zarządzanych przez to towarzystwo – Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych FIO, Skarbiec-Rynków Surowcowych oraz Skarbiec-Alokacji Globalnej.

W gronie pięciu największych inwestycji funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych (takie informacje ujawnia towarzystwo) znalazły się tytuły uczestnictwa czterech funduszy ETF: db x-trackers MSCI World TRN Index ETF (druga pozycja w portfelu, 10,75% aktywów – wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,62 pkt. proc.), iShares FTSE BRIC 50 (trzecia pozycja w portfelu, 9,61% aktywów – spadek o 0,23 pkt. proc.), Lyxor ETF Turkey EURO (czwarta pozycja w portfelu, 8,49% aktywów – wzrost o 0,37 pkt. proc.) oraz iShares MSCI Emerging Markets (piąta pozycja w portfelu – powrót do grona największych inwestycji funduszu po miesięcznej przerwie). Jednostka uczestnictwa funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych straciał na wartości w marcu 3,19%.

Wśród pięciu największych inwestycji subfunduszu Skarbiec-Rynków Surowcowych w dniu 31 marca 2012 r. znalazły się wyłącznie tytuły uczestnictwa towarowych funduszy ETF. Największymi lokatami tego subfunduszu były tytuły uczestnictwa: Lyxor ETF Commodities CRB (18,65% aktywów – wzrost o 0,87 pkt. proc.), Lyxor ETF CRB IDX (18,19% aktywów – wzrost o 0,94 pkt. proc.), Lyxor ETF CRB Non-Energy (9,90% aktywów – wzrost o 0,55 pkt. proc.), RBS Market Access Rogers International Commodity Index ETF (9,35% aktywów – wzrost o 0,33 pkt. proc.) oraz RBS Market Access RICI Metals Index ETF (9,26% aktywów – powrót do grona największych inwestycji funduszu po miesięcznej przerwie). Stopa zwrotu subfunduszu wyniosła w marcu (-3,51%).

Portfel inwestycyjny subfunduszu Skarbiec-Alokacji Globalnej był w końcu marca również wypełniony przede wszystkim tytułami uczestnictwa funduszy ETF. Pięcioma największymi lokatami tego podmiotu były: db x-trackers FTSE CHINA 25 ETF (17,97% aktywów – wzrost o 1,23 pkt. proc.), db x-trackers MSCI Brazil TRN INDEX ETF (15,74% aktywów – wzrost o 4,57 pkt. proc.), Lyxor ETF Russia Dow Jones Russia GDR – D EUR (15,68% aktywów – spadek o 1,44 pkt. proc.), iShares FTSE BRIC 50 (12,34% aktywów – spadek o 0,35 pkt. proc.) oraz Lyxor ETF MSCI India (11,00% aktywów – wzrost o 1,65 pkt. proc.). Stopa zwrotu Skarbca-Alokacji Globalnej wyniosła w marcu (-6,17%).

Według informacji zaprezentowanych w kartach funduszy Idea w końcu lutego marca uczestnictwa funduszy ETF obecne były w portfelach inwestycyjnych dwóch subfunduszy wchodzących w skład Idea Parasol FIO. W przypadku Idea Surowce Plus stanowiły one 5,62% jego aktywów – o 5,12 pkt. proc. więcej niż w końcu lutego. Stopa zwrotu tego podmiotu wyniosła w marcu (-5,34%). Z kolei subfundusz Idea Rynków Wschodzących ulokował w końcu marca w funduszach ETF 2,05% swoich środków finansowych – o 0,25 pkt. proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Stopa zwrotu tego subfunduszu wyniosła w marcu 1,22%.

Wśród funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING TFI jedynym podmiotem, który w gronie swoich największych lokat posiadał w końcu marca tytuły uczestnictwa funduszy ETF, był subfundusz ING Rosja EUR. Tytuły uczestnictwa funduszu RBS Market Access DAXGlobal były największą pozycją w portfelu tego podmiotu i stanowiły 17,20% aktywów – o 3,85 pkt. proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Wartość jednostki uczestnictwa ING Rosja EUR (wycenianej w PLN) spadła w marcu o 3,49%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.