Skip to main content

Inwestycje funduszy otwartych w ETF – marzec 2010 r.

Według informacji zaprezentowanych przez Skarbiec TFI, w końcu marca tytuły uczestnictwa funduszy ETF znajdowały się wśród 10 największych inwestycji dwóch (sub)funduszy zarządzanych przez to towarzystwo – Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych FIO oraz Skarbiec-Rynków Surowcowych. Instrumenty te są obecne prawdopodobnie także w portfelu subfunduszu Skarbiec-Alokacji Globalnej (w końcu minionego miesiąca tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych stanowiły 89% jego aktywów).

W końcu marca w gronie 10 największych inwestycji funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych znalazły się – podobnie jak w poprzednich miesiącach – tytuły uczestnictwa pięciu ETF-ów (od listopada 2009 r. skład tych instrumentów nie ulega zmianie). Najpopularniejszym funduszem ETF w portfelu tego podmiotu jest wciąż iShares MSCI Brazil (druga pozycja w portfelu ogółem, 10,10% aktywów – wzrost w porównaniu z lutym o 17 pkt. bazowych). Pozostałe ETF w portfelu Skarbca-Top Funduszy Zagranicznych to: Lyxor ETF Turkey EURO (6,45% aktywów – wzrost o 53 pkt. bazowe), iShares MSCI Emerging Markets (6,42% aktywów – wzrost o 17 pkt. bazowych), db x-trackers MSCI World TRN Index ETF (4,67% aktywów – wzrost o 5 pkt. bazowych) oraz Lyxor ETF Hong Kong HSI USD (4,31% aktywów – spadek o 7 pkt. bazowych). Ogółem w pięć ww. funduszy ETF zostało zainwestowanych 31,95% aktywów funduszu – o 0,85 pkt. proc. więcej niż w lutym. Jego jednostka zyskała na wartości w marcu 4,67%.

Wśród 10 najważniejszych inwestycji subfunduszu Skarbiec-Rynków Surowcowych w końcu marca znajdowało się dziewięć funduszy ETF – ich łączny udział w aktywach wyniósł 67,48% (5,36 pkt. proc. mniej niż w lutym). Największą część aktywów stanowiły tytuły uczestnictwa funduszy: Lyxor ETF Commodities CRB (13,99% – spadek o 0,74 pkt. proc.), ETFS Gold (9,42% – spadek o 0,46 pkt. proc.) oraz ETFS Crude Oil (9,11% – spadek o 16 pkt. bazowych). W gronie największych inwestycji Skarbca-Rynków Surowcowych wzrost udziału w portfelu odnotowały w marcu trzy ETF-y: ETFS Nickel (o 63 pkt. bazowe do 4,83%), ETFS Copper (o 28 pkt. bazowych do 8,40%) oraz ETFS Silver (o 15 pkt. bazowych do 7,16%). Az o 1,82 pkt. proc. zmniejszył się natomiast udział w aktywach funduszu ETFS Sugar (do 4,25%). Z grona 10 największych inwestycji subfunduszu wypadł w marcu ETFS Aluminium. Stopa zwrotu subfunduszu wyniosła w marcu 0,89%.

Według informacji opublikowanych przez Idea TFI, subfundusz Idea Globalny w marcu bardzo znacząco zmniejszył poziom swojego zaangażowania w fundusze ETF. Ostatniego dnia marca w portfelu tego subfunduszu tytuły uczestnictwa exchange-traded funds stanowiły zaledwie 15 proc. aktywów – aż o 40 pkt. proc. mniej niż miesiąc wcześniej. W marcu stopa zwrotu tego podmiotu wyniosła 5,34%. W przypadku subfunduszu Idea Surowce Plus udział tytułów uczestnictwa funduszy ETF w jego portfelu inwestycyjnym również zmalał, ale tylko o 2 pkt. proc. do 35,0%. Wśród inwestycji surowcowych realizowanych m.in. za pośrednictwem funduszy ETF największą ekspozycję podmiot ten posiada obecnie na surowce energetyczne (gaz, ropa) – 27,0%, aluminium – 9,0% i cynk – 8,0%. W ubiegłym miesiącu wartość jednostki uczestnictwa subfunduszu wzrosła o 7,08%.

Wśród funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING TFI jedynym podmiotem, który w gronie swoich największych lokat posiadał tytuły uczestnictwa funduszy ETF, był ING FIO Rosja EUR. Największą pozycją w portfelu tego podmiotu były tytuły uczestnictwa funduszu Market Access DAXglobal Russia Index Fund (15,92% aktywów) z rodziny Market Access. Wartość jednostki uczestnictwa ING FIO Rosja EUR (wycenianej w PLN) wzrosła w marcu o 9,14% (wycena w EUR wzrosła o 12,38%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.