Skip to main content

Inwestycje funduszy otwartych w ETF – maj 2012 r.

Według publikowanych co miesiąc przez część towarzystw funduszy inwestycyjnych danych o najważniejszych składnikach portfeli inwestycyjnych (sub)funduszy otwartych, w końcu maja 2012 r. tytuły uczestnictwa funduszy ETF były obecne w portfelach części (sub)funduszy Skarbca, Idei i ING.

W przypadku Skarbiec TFI tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF znalazły się wśród największych inwestycji trzech (sub)funduszy zarządzanych przez to towarzystwo – Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych FIO, Skarbiec-Rynków Surowcowych oraz Skarbiec-Alokacji Globalnej.

W gronie pięciu największych inwestycji funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych (takie informacje ujawnia towarzystwo) znalazły się tytuły uczestnictwa trzech funduszy ETF: db x-trackers MSCI World TRN Index ETF (druga pozycja w portfelu, 12,86% aktywów – wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1,80 pkt. proc.), iShares FTSE BRIC 50 (trzecia pozycja w portfelu, 10,89% aktywów – wzrost o 1,05 pkt. proc.) oraz iShares MSCI Emerging Markets (czwarta pozycja w portfelu, 9,51% aktywów – wzrost o 1,08 pkt. proc.). Jednostka uczestnictwa funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych straciła na wartości w maju 7,64%.

Wśród pięciu największych inwestycji subfunduszu Skarbiec-Rynków Surowcowych w dniu 31 maja 2012 r. znalazły się wyłącznie tytuły uczestnictwa towarowych funduszy ETF. Największymi lokatami tego subfunduszu były tytuły uczestnictwa: Lyxor ETF CRB IDX (19,33% aktywów – wzrost o 0,17 pkt. proc.), Lyxor ETF Commodities CRB (19,28% aktywów – spadek o 0,07 pkt. proc.), Lyxor ETF CRB Non-Energy (13,32% aktywów – wzrost o 2,31 pkt. proc.), RBS Market Access RICI Metals Index ETF (8,94% aktywów – wzrost o 0,15 pkt. proc.) oraz db x-trackers – DB Commodity Booster DJ-UBSCI ETF EUR (8,78% aktywów – powrót do czołowych inwestycji po sześciomiesięcznej przerwie). Stopa zwrotu subfunduszu wyniosła w maju (-9,84%).

Portfel inwestycyjny subfunduszu Skarbiec-Alokacji Globalnej był w końcu maja również wypełniony przede wszystkim tytułami uczestnictwa funduszy ETF. Pięcioma największymi lokatami tego podmiotu były: db x-trackers FTSE CHINA 25 ETF (18,08% aktywów – spadek o 1,16 pkt. proc.), db x-trackers MSCI Brazil TRN INDEX ETF (14,24% aktywów – spadek o 0,96 pkt. proc.), iShares FTSE BRIC 50 (13,59% aktywów – wzrost o 1,04 pkt. proc.), Lyxor ETF Russia Dow Jones Russia GDR – D EUR (12,53% aktywów – wzrost o 1,28 pkt. proc.) oraz Lyxor ETF MSCI India (9,33% aktywów – powrót do grona największych lokat funduszu po miesięcznej przerwie). Stopa zwrotu Skarbca-Alokacji Globalnej wyniosła w maju (-7,62%).

Według danych zaprezentowanych w kartach funduszy zarządzanych przez Idea TFI w końcu maja tytuły uczestnictwa funduszy ETF obecne były w portfelach inwestycyjnych dwóch subfunduszy wchodzących w skład Idea Parasol FIO. W przypadku Idea Surowce Plus stanowiły one 6,71% jego aktywów – o 0,87 pkt. proc. więcej niż w końcu kwietnia. Stopa zwrotu tego podmiotu wyniosła w maju (-11,81%). Z kolei subfundusz Idea Rynków Wschodzących ulokował w końcu maja w funduszach ETF 2,67% swoich środków finansowych – o 0,83 pkt. proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Stopa zwrotu tego subfunduszu wyniosła w maju (-11,20%).

Wśród funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING TFI jedynym podmiotem, który w gronie swoich największych lokat posiadał w końcu maja tytuły uczestnictwa funduszy ETF, był subfundusz ING Rosja EUR. Tytuły uczestnictwa funduszu RBS Market Access DAXGlobal były największą pozycją w portfelu tego podmiotu i stanowiły 17,20% aktywów – tyle samo co miesiąc wcześniej. Wartość jednostki uczestnictwa ING Rosja EUR (wycenianej w PLN) spadła w maju o 8,21%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.