Skip to main content

Inwestycje funduszy otwartych w ETF – luty 2012 r.

Według publikowanych co miesiąc przez niektóre towarzystwa funduszy inwestycyjnych informacji o najważniejszych składnikach portfeli inwestycyjnych (sub)funduszy otwartych, w końcu lutego 2012 r. tytuły uczestnictwa funduszy ETF były obecne w portfelach części (sub)funduszy Skarbca, Idei i ING.

W przypadku Skarbiec TFI tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF znalazły się wśród największych inwestycji trzech (sub)funduszy zarządzanych przez to towarzystwo – Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych FIO, Skarbiec-Rynków Surowcowych oraz Skarbiec-Alokacji Globalnej.

W gronie pięciu największych inwestycji funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych (takie informacje ujawnia towarzystwo) znalazły się tytuły uczestnictwa czterech funduszy ETF: db x-trackers MSCI World TRN Index ETF (druga pozycja w portfelu, 10,13% aktywów – wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,01 pkt. proc.), iShares FTSE BRIC 50 (trzecia pozycja w portfelu, 9,84% aktywów – wzrost o 0,11 pkt. proc.), iShares MSCI Brazil (czwarta pozycja w portfelu, 8,24% aktywów – wzrost o 0,03 pkt. proc.) oraz Lyxor ETF Turkey EURO (piąta pozycja w portfelu, 8,12% aktywów – powrót do grona największych inwestycji funduszu po czteromiesięcznej przerwie). Jednostka uczestnictwa funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych zyskała na wartości w lutym 4,10%.

Wśród pięciu największych inwestycji subfunduszu Skarbiec-Rynków Surowcowych w dniu 29 lutego 2012 r. znalazły się wyłącznie tytuły uczestnictwa towarowych funduszy ETF. Największymi lokatami tego subfunduszu były tytuły uczestnictwa: Lyxor ETF Commodities CRB (17,78% aktywów – spadek o 0,94 pkt. proc.), Lyxor ETF CRB IDX (17,25% aktywów – wzrost o 0,53 pkt. proc.), EasyETF S&P GSCI Capped Commodity 35/20 (14,61% aktywów – spadek o 4,26 pkt. proc.), Lyxor ETF CRB Non-Energy (9,35% aktywów – po raz pierwszy wśród pięciu największych inwestycji subfunduszu) oraz RBS Market Access Rogers International Commodity Index ETF (9,02% aktywów – spadek o 2,46 pkt. proc.). Stopa zwrotu subfunduszu wyniosła w lutym 1,75%.

Również portfel inwestycyjny subfunduszu Skarbiec-Alokacji Globalnej był w końcu lutego wypełniony głównie tytułami uczestnictwa funduszy ETF. Pięcioma największymi lokatami tego podmiotu były: Lyxor ETF Russia (17,12% aktywów – wzrost o 7,23 pkt. proc.), db x-trackers FTSE CHINA 25 ETF (16,74% aktywów – wzrost o 5,31 pkt. proc.), iShares FTSE BRIC 50 (12,69% aktywów – spadek o 3,66 pkt. proc.), db x-trackers MSCI Brazil TRN INDEX ETF (11,17% aktywów – powrót do grona największych inwestycji subfunduszu po 10-miesięcznej przerwie) oraz Lyxor ETF MSCI India (9,35% aktywów – spadek o 0,70 pkt. proc.). Stopa zwrotu Skarbca-Alokacji Globalnej wyniosła w lutym 3,30%.

Według informacji zaprezentowanych w kartach funduszy Idea w końcu lutego tytuły uczestnictwa funduszy ETF obecne były w portfelach inwestycyjnych dwóch subfunduszy wchodzących w skład Idea Parasol FIO. W przypadku Idea Surowce Plus stanowiły one 0,50% jego aktywów – o 5,33 pkt. proc. mniej niż w końcu stycznia. Stopa zwrotu tego podmiotu wyniosła w lutym 2,24%. Z kolei subfundusz Idea Rynków Wschodzących ulokował w końcu lutego w funduszach ETF 2,30% swoich środków finansowych – o 0,98 pkt. proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Stopa zwrotu tego subfunduszu wyniosła w lutym 6,33%.

Wśród funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING TFI jedynym podmiotem, który w gronie swoich największych lokat posiadał w końcu lutego tytuły uczestnictwa funduszy ETF, był subfundusz ING Rosja EUR. Szóstą pod względem wielkości pozycją w portfelu tego podmiotu były tytuły uczestnictwa funduszu RBS Market Access DAXGlobal (13,35% aktywów – tyle samo co miesiąc wcześniej). Wartość jednostki uczestnictwa ING Rosja EUR (wycenianej w PLN) wzrosła w lutym o 4,14%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.