Skip to main content

Inwestycje funduszy otwartych w ETF – luty 2012 r.

Według publikowanych co miesiąc przez niektóre towarzystwa funduszy inwestycyjnych informacjach o najważniejszych składnikach portfeli inwestycyjnych (sub)funduszy otwartych, w końcu lutego 2013 r. tytuły uczestnictwa funduszy ETF odgrywały istotną rolę w portfelach kilku (sub)funduszy Skarbca, Idei i ING.

W przypadku Skarbiec TFI tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF znalazły się wśród największych inwestycji trzech (sub)funduszy zarządzanych przez to towarzystwo – Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych FIO, Skarbiec-Rynków Surowcowych oraz Skarbiec-Alokacji Globalnej.

W gronie pięciu największych inwestycji funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych (takie informacje ujawnia towarzystwo) znalazły się tytuły uczestnictwa trzech funduszy ETF: db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF (druga pozycja w portfelu, 10,69% aktywów – spadek o 2,43 pkt. proc. w porównaniu z końcem stycznia), Lyxor ETF Turkey Euro (trzecia pozycja w portfelu, 10,35% aktywów – wzrost o 0,08 pkt. proc.) oraz iShares MSCI Emerging Markets (piąta pozycja w portfelu, 9,64% aktywów – wzrost o 0,17 pkt. proc.). Jednostka uczestnictwa funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych straciła na wartości w lutym 0,77%.

Wśród pięciu największych inwestycji subfunduszu Skarbiec-Rynków Surowcowych w dniu 28 lutego 2013 r. znalazły się wyłącznie tytuły uczestnictwa towarowych funduszy ETF (w tym jednego lewarowanego). Największymi lokatami tego subfunduszu były: iShares S&P GSCI Dynamic Roll Energy Swap (18,99% aktywów – wzrost w stosunku do stycznia o 3,43 pkt. proc.), Lyxor ETF CRB Non-Energy USD (17,62% aktywów – spadek o 0,13 pkt. proc.), Lyxor ETF Commodities CRB (11,77% aktywów – wzrost o 0,78 pkt. proc.), db x-trackers – DB Commodity Booster DJ-UBSCI ETF EUR (11,58% aktywów – wzrost o 0,30 pkt. proc.) oraz RBS Market Access S&P GSCI Capped Component 35/20 2x Leverage Monthly Index ETF (10,58% aktywów – wzrost o 0,06 pkt. proc.). Stopa zwrotu subfunduszu wyniosła w lutym (-4,16%).

Portfel inwestycyjny subfunduszu Skarbiec-Alokacji Globalnej był w końcu lutego również wypełniony przede wszystkim tytułami uczestnictwa funduszy ETF. Pięcioma największymi lokatami tego podmiotu były: Amundi ETF MSCI China (10,54% aktywów – po raz pierwszy w gronie pięciu największych inwestycji subfunduszu), db x-trackers MSCI Russia Capped Index UCITS ETF (10,48% aktywów – spadek o 0,77 pkt. proc.), iShares MSCI Emerging Markets (9,49% aktywów – spadek o 0,37 pkt. proc.), Lyxor ETF MSCI India USD (8,27% aktywów –powrót do grona największych inwestycji subfunduszu po miesięcznej przerwie) oraz iShares MSCI Korea (7,86% aktywów – spadek o 1,75 pkt. proc.). Stopa zwrotu Skarbca-Alokacji Globalnej wyniosła w lutym (-1,46%).

Według danych zaprezentowanych w kartach funduszy zarządzanych przez Idea TFI w końcu lutego 2013 r. tytuły uczestnictwa funduszy ETF obecne były w portfelu inwestycyjnym subfunduszu Idea Rynków Wschodzących należącym do funduszu Idea Parasol FIO. Ulokował on tych instrumentach finansowych 13,92% swoich aktywów – aż o 17,66 pkt. proc. mniej niż w końcu stycznia. Idea TFI nie udostępnia niestety informacji na temat tego, jakie ETF-y są obecne w portfelu subfunduszu. Stopa zwrotu tego subfunduszu wyniosła w minionym miesiącu (-6,58%). Tytuły uczestnictwa funduszy ETF są obecne prawdopodobnie również w portfelu inwestycyjnym subfunduszu Idea Surowce Plus (wynikało tak z informacji udostępnianych przez subfundusz do końca 2012 r.), jednak od początku 2013 r. nie wyszczególnia on tego rodzaju lokat w swoich aktywach (jest w nich natomiast pozycja „inne lokaty płynne”).

Wśród funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING TFI jedynym podmiotem, który w gronie swoich największych lokat posiadał w końcu lutego tytuły uczestnictwa funduszy ETF, był subfundusz ING Rosja EUR. Tytuły uczestnictwa funduszu RBS Market Access DAXGlobal były trzecią największą pozycją w portfelu tego podmiotu i stanowiły 16,29% aktywów – tyle samo co w końcu stycznia. Wartość jednostki uczestnictwa ING Rosja EUR (wycenianej w PLN) spadła w lutym o 1,36%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.