Skip to main content

Inwestycje funduszy otwartych w ETF – luty 2011 r.

Na podstawie comiesięcznych informacji o składzie portfeli inwestycyjnych (sub)funduszy otwartych publikowanych przez niektóre towarzystwa funduszy inwestycyjnych wynika, że w końcu lutego 2011 r. tytuły uczestnictwa exchange-traded funds były obecne w portfelach (sub)funduszy Skarbiec, Idea i ING.

Według informacji podanych przez Skarbiec TFI tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF znalazły się głównie wśród największych inwestycji trzech (sub)funduszy zarządzanych przez to towarzystwo – Skarbiec-Rynków Surowcowych, Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych FIO oraz Skarbiec-Alokacji Globalnej.

Wśród największych inwestycji subfunduszu Skarbiec-Rynków Surowcowych znalazły się tytuły uczestnictwa dziewięciu funduszy ETF. W tym gronie po raz pierwszy znalazł się Lyxor ETF Russia (6,61% aktywów), który był już obecny w poprzednich miesiącach w aktywach innych funduszy Skarbca inwestujących za pośrednictwem ETF-ów. Cztery największe lokaty tego subfunduszu, stanowiące ponad 10% aktywów, to: RBS Market Access NYSE Arca Gold Bugs Index ETF (14,01% aktywów – spadek o 1,91 pkt. proc.), CASAM ETF COMMODITIES S&P GSCI AGRICULTURE (13,82% aktywów – spadek o 2,20 pkt. proc.), Lyxor ETF Commodities CRB (13,10% aktywów – spadek o 3,49 pkt. proc.) oraz RBS Market Access Jim Rogers International Commodity Index ETF (12,31% aktywów – wzrost o 5,82 pkt. proc.). Wśród pozostałych lokat tego subfunduszu znajdowały się tytuły uczestnictwa: ComStage ETF Commerzbank Commodity EW Index TR (9,99% aktywów – wzrost o 0,53 pkt. proc.), EasyETF S&P GSCI Capped Commodity 35/20 (9,58% aktywów – wzrost o 3,28 pkt. proc.), wymieniony wcześniej Lyxor ETF Russia, db x-trackers – DB Commodity Booster DJ-UBSCI ETF EUR (4,00% aktywów – spadek o 5,68 pkt. proc.) oraz AMUNDI ETF COMMODITIES S&P GSCI METALS (3,27% aktywów – spadek o 1,45 pkt. proc.). Stopa zwrotu subfunduszu wyniosła w lutym 3,98%.

Najpopularniejszym funduszem ETF w portfelu funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych był Lyxor ETF Russia (pierwsza pozycja w portfelu ogółem, 10,68% aktywów – wzrost o 1,04 pkt. proc.). Pozostałe ETF-y wśród najważniejszych inwestycji Skarbca-Top Funduszy Zagranicznych to: iShares FTSE BRIC 50 (6,54% aktywów – trzecia pozycja w portfelu, wzrost o 0,29 pkt. proc.), db x-trackers – MSCI WORLD TRN INDEX ETF (6,39% aktywów – czwarta pozycja w portfelu, wzrost o 0,40 pkt. proc.), Lyxor ETF MSCI India (6,21% aktywów – piąta pozycja w portfelu, wzrost o 0,08 pkt. proc.), Lyxor ETF Turkey EURO (5,53% aktywów – szósta pozycja w portfelu, wzrost o 0,02 pkt. proc.), iShares MSCI Brazil (5,50% aktywów – siódma pozycja w portfelu, wzrost o 0,20 pkt. proc.) oraz iShares MSCI Emerging Markets (5,17% aktywów – ósma pozycja w portfelu, wzrost o 0,09 pkt. proc.). Jego jednostka zyskała na wartości w lutym 0,68%.

Skład największych inwestycji subfunduszu Skarbiec-Alokacji Globalnej był w końcu lutego bardzo zbliżony do składu największych lokat Skarbca-Top Funduszy Zagranicznych. Trzema największymi lokatami tego podmiotu, o udziałach w aktywach przekraczających 10 procent, były: Lyxor ETF Russia (18,42%), iShares FTSE BRIC 50 (12,34%) oraz db x-trackers – MSCI BRAZIL TRN INDEX ETF (11,60%). Pozostałe czołowe inwestycje tego subfunduszu to: db x-trackers FTSE CHINA 25 ETF (8,51%), iShares MSCI Brazil (8,06%), Source Markets PLC – Energy S&P US Select Sector Source ETF (6,60%), Lyxor ETF Hong Kong HSI USD (4,72%), iShares S&P 500 Index Fund (4,36%) i Lyxor ETF Turkey EURO (4,25%). Z grona największych inwestycji wypadły natomiast: iShares FTSE/XINHUA China 25, Lyxor ETF MSCI India, MSCI Brazil TRN Index ETF i FTSE/XINHUA China 25 ETF. Stopa zwrotu subfunduszu wyniosła w lutym 0,29%.

Również subfundusz Skarbiec-Aktywnej Alokacji zainwestował część swoich aktywów w ETF-y. W końcu lutego tytuły uczestnictwa Lyxor ETF Russia stanowiły 3,73% jego portfela (spadek wobec stycznia o 4,31 pkt. proc.) – była to ósma pod względem wielkości pozycja w jego aktywach.

Według informacji zaprezentowanych w kartach funduszy Idea w końcu lutego tytuły uczestnictwa funduszy ETF obecne były w portfelach inwestycyjnych dwóch subfunduszy wchodzących w skład Idea Parasol FIO: Idea Globalny i Idea Surowce Plus. W przypadku tego pierwszego instrumenty te stanowiły w końcu ubiegłego miesiąca 54% jego aktywów – o 16 pkt. proc. mniej niż w styczniu. Stopa zwrotu tego podmiotu wyniosła w minionym miesiącu (-2,67%). W portfelu Idea Surowce Plus udział ETF-ów zmniejszył się w porównaniu ze styczniem o 1 pkt. proc. i wynosił 3%. W lutym wartość jednostki uczestnictwa tego subfunduszu wzrosła o 0,45%.

Wśród funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING TFI jedynym podmiotem, który w gronie swoich największych lokat posiadał w końcu lutego tytuły uczestnictwa funduszy ETF, był subfundusz ING Rosja EUR. Szóstą pod względem wielkości pozycją w portfelu tego podmiotu były tytuły uczestnictwa funduszu Market Access DAXglobal Russia Index Fund (13,87% aktywów – tyle samo co miesiąc wcześniej). Wartość jednostki uczestnictwa ING Rosja EUR (wycenianej w PLN) wzrosła w lutym o 3,39%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.