Skip to main content

Inwestycje funduszy otwartych w ETF – luty 2010 r.

Według informacji zaprezentowanych przez Skarbiec TFI, w końcu lutego tytuły uczestnictwa funduszy ETF znajdowały się wśród 10 największych inwestycji dwóch (sub)funduszy zarządzanych przez to towarzystwo – Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych FIO oraz Skarbiec-Rynków Surowcowych. Instrumenty te dominują prawdopodobnie także w portfelu subfunduszu Skarbiec-Alokacji Globalnej (fundusz poinformował, iż w końcu minionego miesiąca tytuły uczestnictwa stanowiły 90,99% jego aktywów).

W końcu lutego w gronie 10 największych inwestycji funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych znalazło się – podobnie jak w styczniu – tytuły uczestnictwa pięciu funduszy ETF. Skład tej grupy od listopada 2009 r. nie ulega zmianie. Najpopularniejszym funduszem ETF w portfelu tego podmiotu jest wciąż iShares MSCI Brazil (druga pozycja w portfelu ogółem, 9,93% aktywów – wzrost w porównaniu ze styczniem o 34 pkt. bazowe). Pozostałe ETF w portfelu Skarbca-Top Funduszy Zagranicznych to: iShares MSCI Emerging Markets (6,25% aktywów – wzrost o 15 pkt. bazowych), Lyxor ETF Turkey EURO (5,92% aktywów – spadek o 64 pkt. bazowe), db x-trackers MSCI World TRN Index ETF (4,62% aktywów – wzrost o 13 pkt. bazowych) oraz Lyxor ETF Hong Kong HSI USD (4,38% aktywów – wzrost o 20 pkt. bazowych). Ogółem w pięć ww. funduszy ETF zostało zainwestowanych 31,10% aktywów funduszu (o 0,18 pkt. proc. więcej niż w styczniu). Jego jednostka straciła na wartości w lutym 0,45%.

Wśród 10 najważniejszych inwestycji subfunduszu Skarbiec-Rynków Surowcowych w końcu lutego znajdowały się wyłącznie fundusze ETF – ich łączny udział w aktywach wyniósł 72,84% (4,51 pkt. proc. mniej niż w styczniu). Największą część aktywów stanowiły tytuły uczestnictwa funduszy: Lyxor ETF Commodities CRB (14,73% – spadek o 1,09 pkt. proc.), ETFS Gold (9,88% – spadek o 0,66 pkt. proc.) oraz ETFS Crude Oil (9,27% – spadek o 37 pkt. bazowych). W gronie największych inwestycji Skarbca-Rynków Surowcowych wzrost udziału w portfelu odnotowały w lutym jedynie dwa ETF-y: ETFS Copper (o 27 pkt. bazowych do 8,12%) oraz ETFS Silver (o 1 pkt. bazowy do 7,01%). Z grona 10 największych inwestycji subfunduszu wypadł w lutym ETFS Agriculture DJ-UBSCI, natomiast pojawił się w nim ETFS Aluminium (2,97% aktywów). Stopa zwrotu subfunduszu wyniosła w lutym 1,26%.

Według informacji opublikowanych przez Idea TFI, subfundusz Idea Globalny w lutym zmniejszył poziom swojego zaangażowania w fundusze ETF o 8 pkt. proc. do 63,0%. W minionym miesiącu stopa zwrotu tego podmiotu wyniosła 2,60%. W przypadku subfunduszu Idea Surowce Plus udział tytułów uczestnictwa funduszy ETF w jego portfelu inwestycyjnym również zmalał – o 6 pkt. proc. do 37,0%. Obecnie największą ekspozycję podmiot ten posiada (wśród inwestycji surowcowych realizowanych przeważnie za pośrednictwem ETF) na surowce energetyczne (gaz, ropa) – 14,0%, aluminium – 9,0%, cynk – 8,0% i cynę – 7,0%. W lutym wartość jednostki uczestnictwa subfunduszu spadła o 1,49%.

Wśród funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING TFI jedynym podmiotem, który w gronie swoich największych lokat posiadał tytuły uczestnictwa funduszy ETF, był ING FIO Rosja EUR. Największą pozycją w portfelu tego podmiotu były tytuły uczestnictwa funduszu Market Access DAXglobal Russia Index Fund (15,92% aktywów) z rodziny Market Access. Wartość jednostki uczestnictwa ING FIO Rosja EUR (wycenianej w PLN) spadła w lutym o 4,88% (wycena w EUR obniżyła się o 2,85%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.