Skip to main content

Inwestycje funduszy otwartych w ETF – listopad 2012 r.

Według publikowanych co miesiąc przez część towarzystw funduszy inwestycyjnych danych o najważniejszych składnikach portfeli inwestycyjnych (sub)funduszy otwartych, w końcu listopada 2012 r. tytuły uczestnictwa funduszy ETF odgrywały istotną rolę w portfelach niektórych (sub)funduszy Skarbca, Idei i ING.

W przypadku Skarbiec TFI tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF znalazły się wśród największych inwestycji trzech (sub)funduszy zarządzanych przez to towarzystwo – Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych FIO, Skarbiec-Rynków Surowcowych oraz Skarbiec-Alokacji Globalnej.

W gronie pięciu największych inwestycji funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych (takie informacje ujawnia towarzystwo) znalazły się tytuły uczestnictwa trzech funduszy ETF: iShares FTSE BRIC 50 (druga pozycja w portfelu, 10,29% aktywów – spadek o 0,16 pkt. proc. w porównaniu z końcem października), db x-trackers MSCI World TRN Index ETF (trzecia pozycja w portfelu, 9,81% aktywów – spadek o 0,07 pkt. proc.) oraz Lyxor ETF Turkey Euro (czwarta pozycja w portfelu, 9,53% aktywów – spadek o 0,09 pkt. proc.). Jednostka uczestnictwa funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych zyskała na wartości w listopadzie 0,94%.

Wśród pięciu największych inwestycji subfunduszu Skarbiec-Rynków Surowcowych w dniu 30 listopada 2012 r. znalazły się wyłącznie tytuły uczestnictwa towarowych funduszy ETF (w tym jednego lewarowanego). Największymi lokatami tego subfunduszu były tytuły uczestnictwa: Lyxor ETF CRB Non-Energy (17,53% aktywów – wzrost w stosunku do października o 0,15 pkt. proc.), db x-trackers – DB Commodity Booster DJ-UBSCI ETF EUR (11,86% aktywów – wzrost o 0,03 pkt. proc.), Lyxor ETF Commodities CRB (10,86% aktywów – spadek o 3,55 pkt. proc.), iShares S&P GSCI Dynamic Roll Energy Swap (9,54% aktywów – po raz pierwszy wśród największych lokat subfunduszu) oraz RBS Market Access S&P GSCI Capped Component 35/20 2x Leverage Monthly Index ETF (8,66% aktywów – wzrost o 0,22 pkt. proc.). Stopa zwrotu subfunduszu wyniosła w listopadzie 1,34%.

Portfel inwestycyjny subfunduszu Skarbiec-Alokacji Globalnej był w końcu listopada również wypełniony przede wszystkim tytułami uczestnictwa funduszy ETF. Pięcioma największymi lokatami tego podmiotu były: db x-trackers FTSE CHINA 25 ETF (17,69% aktywów – wzrost o 0,44 pkt. proc.), Lyxor ETF MSCI India (11,76% aktywów – wzrost o 0,64 pkt. proc.), Lyxor ETF Russia Dow Jones Russia GDR (11,22% aktywów – wzrost o 0,09 pkt. proc.) ,db x-trackers MSCI Brazil TRN INDEX ETF (11,12% aktywów – spadek o 3,55 pkt. proc.) oraz iShares MSCI Korea (10,17% aktywów – wzrost o 0,46 pkt. proc.). Stopa zwrotu Skarbca-Alokacji Globalnej wyniosła w listopadzie 0,47%.

Według danych zaprezentowanych w kartach funduszy zarządzanych przez Idea TFI w końcu listopada tytuły uczestnictwa funduszy ETF obecne były w portfelach inwestycyjnych dwóch subfunduszy wchodzących w skład Idea Parasol FIO. W przypadku Idea Surowce Plus stanowiły one 27,21% jego aktywów – o 18,94 pkt. proc. więcej niż w październiku. Stopa zwrotu tego podmiotu wyniosła w listopadzie (-5,64%). Z kolei subfundusz Idea Rynków Wschodzących ulokował w końcu listopada w funduszach ETF 28,94% swoich środków finansowych – o 16,22 pkt. proc. więcej niż w końcu października. Stopa zwrotu tego subfunduszu wyniosła w minionym miesiącu 5,11%.

Wśród funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING TFI jedynym podmiotem, który w gronie swoich największych lokat posiadał w końcu listopada tytuły uczestnictwa funduszy ETF, był subfundusz ING Rosja EUR. Tytuły uczestnictwa funduszu RBS Market Access DAXGlobal były trzecią największą pozycją w portfelu tego podmiotu i stanowiły 16,29% aktywów – tyle samo co w końcu października. Wartość jednostki uczestnictwa ING Rosja EUR (wycenianej w PLN) spadła w listopadzie o 1,22%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.