Skip to main content

Inwestycje funduszy otwartych w ETF – listopad 2010 r.

Na podstawie comiesięcznych informacji o składzie portfeli inwestycyjnych (sub)funduszy otwartych publikowanych przez niektóre towarzystwa funduszy inwestycyjnych wynika, że w końcu listopada tytuły uczestnictwa exchange-traded funds były obecne w portfelach (sub)funduszy Skarbiec, Idea i ING.

Według informacji podanych przez Skarbiec TFI tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF znalazły się przede wszystkim wśród największych inwestycji dwóch (sub)funduszy zarządzanych przez to towarzystwo – Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych FIO oraz Skarbiec-Rynków Surowcowych.

Wśród największych inwestycji subfunduszu Skarbiec-Rynków Surowcowych znalazły się tytuły uczestnictwa siedmiu funduszy ETF. Skład tej grupy od połowy 2010 r., kiedy zarządzanie subfunduszem przejął Grzegorz Zatryb, nie uległ zasadniczej zmianie. Trzy zdecydowanie największe lokaty tego subfunduszu w końcu minionego miesiąca to: Market Lyxor ETF Commodities CRB – 20,09% aktywów), Market Access NYSE Arca Gold Bugs Index Fund (19,45% aktywów) oraz db x-trackers – DB Commodity Booster DJ-UBSCI ETF EUR (18,80% aktywów). Wśród pozostałych lokat tego subfunduszu znajdowały się tytuły uczestnictwa: EasyETF S&P GSCI Capped Commodity 35/20 (12,85% aktywów), AMUNDI ETF COMMODITIES S&P GSCI METALS (9,74% aktywów), CASAM ETF COMMODITIES S&P GSCI AGRICULTURE (5,73% aktywów) oraz Market Access Jim Rogers International Commodity Index Fund (2,88% aktywów). Stopa zwrotu subfunduszu wyniosła w listopadzie 3,33%.

W przypadku funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych skład portfela najważniejszych lokat uległ w listopadzie niewielkim zmianom. Najpopularniejszym funduszem ETF w portfelu tego podmiotu został Lyxor ETF Russia (pierwsza pozycja w portfelu ogółem, 9,86% aktywów). Pozostałe ETF-y wśród najważniejszych inwestycji Skarbca-Top Funduszy Zagranicznych to: iShares FTSE BRIC 50 (7,44% aktywów), iShares MSCI Brazil (6,46% aktywów), Lyxor ETF Turkey EURO (4,79% aktywów) i iShares MSCI Emerging Markets (4,38% aktywów). Jego jednostka zyskała na wartości w listopadzie 1,44%.

Tytuły uczestnictwa funduszy ETF znajdują się również w portfelu subfunduszu Skarbiec-Alokacji Globalnej – w końcu minionego miesiąca tytuły uczestnictwa funduszy posiadających ekspozycję głównie na rynki Brazylii, Rosji, Chin i Indii stanowiły 87,90% jego aktywów. Towarzystwo nie określiło jednak jaką część stanowią udziały w tradycyjnych funduszach inwestycyjnych, a jaką udziały w ETF-ach. Także subfundusz Skarbiec-Aktywnej Alokacji zainwestował część swoich aktywów w ETF-y – w końcu listopada tytuły uczestnictwa Lyxor ETF Russia stanowiły 10,10% jego portfela (była to druga pod względem wielkości pozycja w aktywach).

Według informacji zaprezentowanych w kartach funduszy Idea w końcu listopada tytuły uczestnictwa funduszy ETF obecne były w portfelach inwestycyjnych dwóch subfunduszy wchodzących w skład Idea Parasol FIO: Idea Globalny i Idea Surowce Plus. W przypadku tego pierwszego instrumenty te stanowiły w końcu ubiegłego miesiąca 65% jego aktywów – o 7 pkt. proc. mniej niż w październiku. Stopa zwrotu tego podmiotu wyniosła w listopadzie (-0,75%). W portfelu Idea Surowce Plus udział ETF-ów nie zmienił się w porównaniu z październikiem – nadal wynosi 5%. W minionym miesiącu wartość jednostki uczestnictwa tego subfunduszu wzrosła o 1,88%.

Wśród funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING TFI jedynym podmiotem, który w gronie swoich największych lokat posiadał w listopadzie tytuły uczestnictwa funduszy ETF, był subfundusz ING Rosja EUR. Szóstą pod względem wielkości pozycją w portfelu tego podmiotu były tytuły uczestnictwa funduszu Market Access DAXglobal Russia Index Fund (13,87% aktywów – tyle samo co miesiąc wcześniej). Wartość jednostki uczestnictwa ING Rosja EUR (wycenianej w PLN) wzrosła o 6,30%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.