Skip to main content

Inwestycje funduszy otwartych w ETF – kwiecień 2012 r.

Według publikowanych co miesiąc przez część towarzystw funduszy inwestycyjnych danych o najważniejszych składnikach portfeli inwestycyjnych (sub)funduszy otwartych, w końcu kwietnia 2012 r. tytuły uczestnictwa funduszy ETF były obecne w portfelach części (sub)funduszy Skarbca, Idei i ING.

W przypadku Skarbiec TFI tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF znalazły się wśród największych inwestycji trzech (sub)funduszy zarządzanych przez to towarzystwo – Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych FIO, Skarbiec-Rynków Surowcowych oraz Skarbiec-Alokacji Globalnej.

W gronie pięciu największych inwestycji funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych (takie informacje ujawnia towarzystwo) znalazły się tytuły uczestnictwa czterech funduszy ETF: db x-trackers MSCI World TRN Index ETF (druga pozycja w portfelu, 11,06% aktywów – wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,31 pkt. proc.), iShares FTSE BRIC 50 (trzecia pozycja w portfelu, 9,84% aktywów – wzrost o 0,23 pkt. proc.), Lyxor ETF Turkey EURO (czwarta pozycja w portfelu, 8,56% aktywów – wzrost o 0,07 pkt. proc.) oraz iShares MSCI Emerging Markets (piąta pozycja w portfelu – wzrost o 0,20 pkt. proc.). Jednostka uczestnictwa funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych straciła na wartości w kwietniu 2,18%.

Wśród pięciu największych inwestycji subfunduszu Skarbiec-Rynków Surowcowych w dniu 30 kwietnia 2012 r. znalazły się wyłącznie tytuły uczestnictwa towarowych funduszy ETF. Największymi lokatami tego subfunduszu były tytuły uczestnictwa: Lyxor ETF Commodities CRB (19,35% aktywów – wzrost o 0,70 pkt. proc.), Lyxor ETF CRB IDX (19,16% aktywów – wzrost o 0,97 pkt. proc.), Lyxor ETF CRB Non-Energy (11,01% aktywów – wzrost o 1,11 pkt. proc.), RBS Market Access Rogers International Commodity Index ETF (10,50% aktywów – wzrost o 1,15 pkt. proc.) oraz RBS Market Access RICI Metals Index ETF (8,79% aktywów – spadek o 0,47 pkt. proc.). Stopa zwrotu subfunduszu wyniosła w kwietniu (-3,51%).

Portfel inwestycyjny subfunduszu Skarbiec-Alokacji Globalnej był w końcu kwietnia również wypełniony przede wszystkim tytułami uczestnictwa funduszy ETF. Pięcioma największymi lokatami tego podmiotu były: db x-trackers FTSE CHINA 25 ETF (19,24% aktywów – wzrost o 1,27 pkt. proc.), db x-trackers MSCI Brazil TRN INDEX ETF (15,20% aktywów – spadek o 0,54 pkt. proc.), iShares FTSE BRIC 50 (12,55% aktywów – wzrost o 0,21 pkt. proc.), Lyxor ETF Russia Dow Jones Russia GDR – D EUR (11,25% aktywów – spadek o 4,43 pkt. proc.) oraz Lyxor ETF Turkey EURO (9,51% aktywów – powrót do grona największych lokat funduszu po pięciomiesięcznej przerwie). Stopa zwrotu Skarbca-Alokacji Globalnej wyniosła w kwietniu (-1,81%).

Według danych zaprezentowanych w kartach funduszy Idea w końcu kwietnia tytuły uczestnictwa funduszy ETF obecne były w portfelach inwestycyjnych dwóch subfunduszy wchodzących w skład Idea Parasol FIO. W przypadku Idea Surowce Plus stanowiły one 5,84% jego aktywów – o 0,22 pkt. proc. więcej niż w końcu marca. Stopa zwrotu tego podmiotu wyniosła w kwietniu (-0,59%). Z kolei subfundusz Idea Rynków Wschodzących ulokował w końcu kwietnia w funduszach ETF 1,84% swoich środków finansowych – o 0,21 pkt. proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Stopa zwrotu tego subfunduszu wyniosła w kwietniu (-3,10%).

Wśród funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING TFI jedynym podmiotem, który w gronie swoich największych lokat posiadał w końcu kwietnia tytuły uczestnictwa funduszy ETF, był subfundusz ING Rosja EUR. Tytuły uczestnictwa funduszu RBS Market Access DAXGlobal były największą pozycją w portfelu tego podmiotu i stanowiły 17,20% aktywów – tyle samo co miesiąc wcześniej. Wartość jednostki uczestnictwa ING Rosja EUR (wycenianej w PLN) spadła w kwietniu o 1,43%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.