Skip to main content

Inwestycje funduszy otwartych w ETF – kwiecień 2011 r.

Zgodnie z opublikowanymi przez niektóre TFI comiesięcznymi informacjami o składzie portfeli inwestycyjnych (sub)funduszy otwartych, w końcu kwietnia 2011 r. tytuły uczestnictwa exchange-traded funds były obecne w portfelach (sub)funduszy Skarbiec, Idea i ING.

W przypadku Skarbiec TFI tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF znalazły się głównie wśród największych inwestycji trzech (sub)funduszy zarządzanych przez to towarzystwo – Skarbiec-Rynków Surowcowych, Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych FIO oraz Skarbiec-Alokacji Globalnej. Towarzystwo to jednak zmieniło sposób prezentacji najważniejszych inwestycji swoich (subfunduszy) zmniejszając listę najważniejszych składników portfela z 10 do 5, stąd zakres informacji o ETF-acj znajdujących się w portfelach (sub)funduszy Skarbca nieco się zmniejszył.

W gronie 5 największych inwestycji funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych znalazły się tytuły uczestnictwa czterech funduszy ETF. Największą inwestycją tego podmiotu były tytuły uczestnictwa funduszu db x-trackers – DAX ETF (9,81% aktywów – wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,20 pkt. proc.). Pozostałe ETF-y wśród najważniejszych inwestycji Skarbca-Top Funduszy Zagranicznych to: Lyxor ETF Russia (druga pozycja w portfelu, 9,56% aktywów – spadek o 0,93 pkt. proc.), iShares FTSE BRIC 50 (czwarta pozycja w portfelu, 6,00% aktywów – spadek o 0,63 pkt. proc.) oraz Lyxor ETF MSCI India (piąta pozycja w portfelu, 5,97% aktywów – spadek o 0,65 pkt. proc.). Jednostka uczestnictwa funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych straciła na wartości w kwietniu 0,07%.

Wśród pięciu największych inwestycji subfunduszu Skarbiec-Rynków Surowcowych znalazły się wyłącznie tytuły uczestnictwa funduszy ETF. Największe lokaty tego subfunduszu to: Lyxor ETF Russia (13,67% aktywów – wzrost o 1,97 pkt. proc.), CASAM ETF COMMODITIES S&P GSCI AGRICULTURE (11,95% aktywów – wzrost o 3,10 pkt. proc.), Lyxor ETF Commodities CRB (11,85% aktywów – wzrost o 3,85 pkt. proc.), RBS Market Access Jim Rogers International Commodity Index ETF (10,68% aktywów – spadek o 3,15 pkt. proc.) oraz RBS Market Access NYSE Arca Gold Bugs Index ETF (9,78% aktywów – spadek o 5,50 pkt. proc.). Stopa zwrotu subfunduszu wyniosła w kwietniu (-0,97%).

Również portfel inwestycyjny subfunduszu Skarbiec-Alokacji Globalnej był w końcu kwietnia wypełniony przede wszystkim tytułami uczestnictwa funduszy ETF. Pięcioma największymi lokatami tego podmiotu były: Lyxor ETF Russia (17,13% aktywów – spadek o 2,42 pkt. proc.), iShares DAX DE (10,71% – wzrost o 9 pkt. proc.), ComStage ETF Commerzbank Bund-Future Double Short TR (po raz pierwszy wśród największych inwestycji subfunduszu), Source Markets PLC – Energy S&P US Select Sector Source ETF (7,74% aktywów – wzrost o 0,69 pkt. proc.) oraz iShares MSCI Brazil (7,53% aktywów – spadek o 1,21 pkt. proc.). Stopa zwrotu subfunduszu wyniosła w kwietniu (-0,10%).

Według informacji zaprezentowanych w kartach funduszy Idea w końcu kwietnia tytuły uczestnictwa funduszy ETF obecne były w portfelach inwestycyjnych dwóch subfunduszy wchodzących w skład Idea Parasol FIO: Idea Rynków Wschodzących i Idea Surowce Plus. W przypadku tego pierwszego instrumenty te stanowiły w końcu ubiegłego miesiąca 40% jego aktywów – o 12 pkt. proc. mniej niż w marcu. Stopa zwrotu tego podmiotu wyniosła w minionym miesiącu 3,50%. W portfelu Idea Surowce Plus udział ETF-ów zmniejszył się w porównaniu z marcem o 1,5 pkt. proc. i wynosił 1,0%. W kwietniu wartość jednostki uczestnictwa tego subfunduszu wzrosła o 2,12%.

Wśród funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING TFI jedynym podmiotem, który w gronie swoich największych lokat posiadał w końcu kwietnia tytuły uczestnictwa funduszy ETF, był subfundusz ING Rosja EUR. Piątą pod względem wielkości pozycją w portfelu tego podmiotu były tytuły uczestnictwa funduszu Market Access DAXglobal Russia Index Fund (13,39% aktywów – o 0,48 pkt. proc. mniej niż w marcu). Wartość jednostki uczestnictwa ING Rosja EUR (wycenianej w PLN) spadła w kwietniu o 5,31%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.