Skip to main content

Inwestycje funduszy otwartych w ETF – grudzień 2012 r.

Według publikowanych co miesiąc przez niektóre towarzystwa funduszy inwestycyjnych informacjach o najważniejszych składnikach portfeli inwestycyjnych (sub)funduszy otwartych, w końcu grudnia 2012 r. tytuły uczestnictwa funduszy ETF odgrywały istotną rolę w portfelach kilku (sub)funduszy Skarbca, Idei i ING.

W przypadku Skarbiec TFI tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF znalazły się wśród największych inwestycji trzech (sub)funduszy zarządzanych przez to towarzystwo – Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych FIO, Skarbiec-Rynków Surowcowych oraz Skarbiec-Alokacji Globalnej.

W gronie pięciu największych inwestycji funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych (takie informacje ujawnia towarzystwo) znalazły się tytuły uczestnictwa czterech funduszy ETF: iShares FTSE BRIC 50 (druga pozycja w portfelu, 10,54% aktywów – wzrost o 0,25 pkt. proc. w porównaniu z końcem listopada), Lyxor ETF Turkey Euro (trzecia pozycja w portfelu, 9,87% aktywów – wzrost o 0,34 pkt. proc.), db x-trackers MSCI World TRN Index ETF (czwarta pozycja w portfelu, 9,61% aktywów – spadek o 0,20 pkt. proc.) oraz iShares MSCI Emerging Markets (piąta pozycja w portfelu, 92,7% aktywów – powrót do grona pięciu największych inwestycji funduszu po miesięcznej przerwie). Jednostka uczestnictwa funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych zyskała na wartości w grudniu 3,09%.

Wśród pięciu największych inwestycji subfunduszu Skarbiec-Rynków Surowcowych w dniu 28 grudnia 2012 r. znalazły się wyłącznie tytuły uczestnictwa towarowych funduszy ETF (w tym jednego lewarowanego). Największymi lokatami tego subfunduszu były tytuły uczestnictwa: Lyxor ETF CRB Non-Energy (18,82% aktywów – wzrost w stosunku do listopada o 1,29 pkt. proc.), iShares S&P GSCI Dynamic Roll Energy Swap (14,01% aktywów – wzrost o 4,47 pkt. proc.), Lyxor ETF Commodities CRB (10,76% aktywów – spadek o 0,10 pkt. proc.), db x-trackers – DB Commodity Booster DJ-UBSCI ETF EUR (10,09% aktywów – spadek o 1,77 pkt. proc.) oraz RBS Market Access S&P GSCI Capped Component 35/20 2x Leverage Monthly Index ETF (9,18% aktywów – wzrost o 0,52 pkt. proc.). Stopa zwrotu subfunduszu wyniosła w grudniu (-2,01%).

Portfel inwestycyjny subfunduszu Skarbiec-Alokacji Globalnej był w końcu grudnia również wypełniony przede wszystkim tytułami uczestnictwa funduszy ETF. Pięcioma największymi lokatami tego podmiotu były: db x-trackers FTSE CHINA 25 ETF (18,85% aktywów – wzrost o 1,16 pkt. proc.), Lyxor ETF Russia Dow Jones Russia GDR (11,47% aktywów – wzrost o 0,25 pkt. proc.), db x-trackers MSCI Brazil TRN INDEX ETF (11,11% aktywów – spadek o 0,01 pkt. proc.), iShares MSCI Korea (10,77% aktywów – wzrost o 0,60 pkt. proc.) oraz Lyxor ETF MSCI India (9,21% aktywów – spadek o 2,55 pkt. proc.). Stopa zwrotu Skarbca-Alokacji Globalnej wyniosła w grudniu 3,62%.

Według danych zaprezentowanych w kartach funduszy zarządzanych przez Idea TFI w końcu grudnia 2012 r. tytuły uczestnictwa funduszy ETF obecne były w portfelach inwestycyjnych dwóch subfunduszy wchodzących w skład Idea Parasol FIO. W przypadku Idea Surowce Plus stanowiły one 17,82% jego aktywów – o 9,39 pkt. proc. mniej niż w listopadzie. Stopa zwrotu tego podmiotu wyniosła w grudniu (-7,47%). Z kolei subfundusz Idea Rynków Wschodzących ulokował w końcu grudnia w funduszach ETF 29,76% swoich środków finansowych – o 0,82 pkt. proc. więcej niż w końcu listopada. Stopa zwrotu tego subfunduszu wyniosła w minionym miesiącu 4,64%. W przypadku obu podmiotów Idea TFI nie udostępnia niestety informacji na temat tego, tytuły uczestnictwa jakich ETF-ów są obecne w ich aktywach.

Wśród funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING TFI jedynym podmiotem, który w gronie swoich największych lokat posiadał w końcu grudnia tytuły uczestnictwa funduszy ETF, był subfundusz ING Rosja EUR. Tytuły uczestnictwa funduszu RBS Market Access DAXGlobal były trzecią największą pozycją w portfelu tego podmiotu i stanowiły 16,29% aktywów – tyle samo co w końcu listopada. Wartość jednostki uczestnictwa ING Rosja EUR (wycenianej w PLN) wzrosła w grudniu o 3,39%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.