Skip to main content

Inwestycje funduszy otwartych w ETF – grudzień 2011 r.

Według opublikowanych przez część towarzystw funduszy inwestycyjnych comiesięcznych informacji o składzie portfeli inwestycyjnych (sub)funduszy otwartych, w końcu grudnia 2011 r. tytuły uczestnictwa funduszy ETF były obecne w portfelach niektórych (sub)funduszy Skarbca, Idei i ING.

W przypadku Skarbiec TFI tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF znalazły się wśród największych inwestycji trzech (sub)funduszy zarządzanych przez to towarzystwo – Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych FIO, Skarbiec-Rynków Surowcowych oraz Skarbiec-Alokacji Globalnej.

W gronie pięciu największych inwestycji funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych (takie informacje ujawnia towarzystwo) znalazły się tytuły uczestnictwa czterech funduszy ETF: db x-trackers MSCI World TRN Index ETF (druga pozycja w portfelu, 11,19% aktywów – wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,90 pkt. proc.), iShares FTSE BRIC 50 (trzecia pozycja w portfelu, 10,07% aktywów – wzrost o 0,39 pkt. proc.), iShares MSCI Emerging Markets (czwarta pozycja w portfelu, 8,44% aktywów – wzrost o 0,39 pkt. proc.) oraz iShares MSCI Brazil (piąta pozycja w portfelu, 8,34% aktywów – pojawił się w gronie czołowych inwestycji subfunduszu po miesięcznej przerwie). Jednostka uczestnictwa funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych straciła na wartości w grudniu 3,28%.

Wśród pięciu największych inwestycji subfunduszu Skarbiec-Rynków Surowcowych w dniu 30 grudnia 2011 r. znalazły się wyłącznie tytuły uczestnictwa funduszy ETF. Największymi lokatami tego subfunduszu były tytuły uczestnictwa: EasyETF S&P GSCI Capped Commodity 35/20 (19,95% aktywów – wzrost 0,52 pkt. proc.), Lyxor ETF Commodities CRB (19,90% aktywów – wzrost o 0,34 pkt. proc.), Lyxor ETF CRB IDX (19,51% aktywów – wzrost o 0,46 pkt. proc.), RBS Market Access Rogers International Commodity Index ETF (10,09% aktywów – wzrost o 0,34 pkt. proc.) oraz db x-trackers – DBLCI-OY Balanced ETF – I C (8,08% aktywów – spadek o 2,27 pkt. proc.). Stopa zwrotu subfunduszu wyniosła w grudniu (-2,61%).

Również portfel inwestycyjny subfunduszu Skarbiec-Alokacji Globalnej był w końcu grudnia wypełniony głównie tytułami uczestnictwa funduszy ETF. Pięcioma największymi lokatami tego podmiotu były: iShares FTSE BRIC 50 (17,99% aktywów – spadek o 0,82 pkt. proc.), db x-trackers FTSE CHINA 25 ETF (12,78% aktywów – wzrost o 0,36 pkt. proc.), Lyxor ETF MSCI India (10,37% aktywów – spadek o 0,28 pkt. proc.), ComStage ETF MSCI Russia 30% Capped TRN (7,89% aktywów – spadek o 1,75 pkt. proc.) oraz Lyxor ETF Hong Kong HSI USD (7,85% aktywów – powrócił do grona największych inwestycji subfunduszu po ośmiomiesięcznej przerwie). Stopa zwrotu Skarbca-Alokacji Globalnej wyniosła w grudniu (-4,27%).

Według informacji zaprezentowanych w kartach funduszy Idea w końcu grudnia tytuły uczestnictwa funduszy ETF obecne były w portfelach inwestycyjnych dwóch subfunduszy wchodzących w skład Idea Parasol FIO. W przypadku Idea Surowce Plus stanowiły one 0,53% jego aktywów – o 5,30 pkt. proc. mniej niż w końcu listopada. Stopa zwrotu tego podmiotu wyniosła w listopadzie (-5,34%). Z kolei subfundusz Idea Rynków Wschodzących ulokował w końcu grudnia w funduszach ETF 4,38% swoich środków finansowych – o 2,68 pkt. proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Stopa zwrotu tego subfunduszu wyniosła w grudniu 2,26%.

Wśród funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING TFI jedynym podmiotem, który w gronie swoich największych lokat posiadał w końcu grudnia tytuły uczestnictwa funduszy ETF, był subfundusz ING Rosja EUR. Szóstą pod względem wielkości pozycją w portfelu tego podmiotu były tytuły uczestnictwa funduszu RBS Market Access DAXGlobal (13,35% aktywów – tyle samo co miesiąc wcześniej). Wartość jednostki uczestnictwa ING Rosja EUR (wycenianej w PLN) spadła w grudniu o 10,11%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.