Skip to main content

Inwestycje funduszy otwartych w ETF – czerwiec 2012 r.

Według publikowanych co miesiąc przez część towarzystw funduszy inwestycyjnych danych o najważniejszych składnikach portfeli inwestycyjnych (sub)funduszy otwartych, w końcu czerwca 2012 r. tytuły uczestnictwa funduszy ETF były obecne w portfelach niektórych (sub)funduszy Skarbca, Idei i ING.

W przypadku Skarbiec TFI tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF znalazły się wśród największych inwestycji trzech (sub)funduszy zarządzanych przez to towarzystwo – Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych FIO, Skarbiec-Rynków Surowcowych oraz Skarbiec-Alokacji Globalnej.

W gronie pięciu największych inwestycji funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych (takie informacje ujawnia towarzystwo) znalazły się tytuły uczestnictwa trzech funduszy ETF: db x-trackers MSCI World TRN Index ETF (druga pozycja w portfelu, 12,55% aktywów – spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,31 pkt. proc.), iShares FTSE BRIC 50 (trzecia pozycja w portfelu, 10,48% aktywów – spadek o 0,41 pkt. proc.) oraz iShares MSCI Emerging Markets (czwarta pozycja w portfelu, 9,19% aktywów – spadek o 0,32 pkt. proc.). Jednostka uczestnictwa funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych zyskała na wartości w czerwcu 1,98%.

Wśród pięciu największych inwestycji subfunduszu Skarbiec-Rynków Surowcowych w dniu 29 czerwca 2012 r. znalazły się wyłącznie tytuły uczestnictwa towarowych funduszy ETF. Największymi lokatami tego subfunduszu były tytuły uczestnictwa: Lyxor ETF Commodities CRB (20,02% aktywów – wzrost o 0,74 pkt. proc.), Lyxor ETF CRB IDX (16,10% aktywów – spadek o 3,23 pkt. proc.), Lyxor ETF CRB Non-Energy (14,03% aktywów – wzrost o 0,71 pkt. proc.), db x-trackers – DB Commodity Booster DJ-UBSCI ETF EUR (9,31% aktywów – wzrost o 0,53 pkt. proc.) oraz RBS Market Access RICI Metals Index ETF (8,90% aktywów – spadek o 0,04 pkt. proc.). Stopa zwrotu subfunduszu wyniosła w czerwcu (-1,80%).

Portfel inwestycyjny subfunduszu Skarbiec-Alokacji Globalnej był w końcu czerwca również wypełniony przede wszystkim tytułami uczestnictwa funduszy ETF. Pięcioma największymi lokatami tego podmiotu były: db x-trackers FTSE CHINA 25 ETF (17,34% aktywów – spadek o 0,74 pkt. proc.), db x-trackers MSCI Brazil TRN INDEX ETF (14,90% aktywów – wzrost o 0,66 pkt. proc.), iShares FTSE BRIC 50 (14,46% aktywów – wzrost o 0,87 pkt. proc.), Lyxor ETF Turkey EURO (10,88% aktywów – powrót do grona największych lokat subfunduszu po miesięcznej przerwie) oraz Lyxor ETF MSCI India (10,33% aktywów – wzrost o 1,00 pkt. proc.). Stopa zwrotu Skarbca-Alokacji Globalnej wyniosła w czerwcu 2,72%.

Według danych zaprezentowanych w kartach funduszy zarządzanych przez Idea TFI w końcu czerwca tytuły uczestnictwa funduszy ETF obecne były w portfelach inwestycyjnych dwóch subfunduszy wchodzących w skład Idea Parasol FIO. W przypadku Idea Surowce Plus stanowiły one 6,77% jego aktywów – o 0,06 pkt. proc. więcej niż w końcu maja. Stopa zwrotu tego podmiotu wyniosła w czerwcu 2,50%. Z kolei subfundusz Idea Rynków Wschodzących ulokował w końcu czerwca w funduszach ETF 2,62% swoich środków finansowych – o 0,05 pkt. proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Stopa zwrotu tego subfunduszu wyniosła w czerwcu 3,81%.

Wśród funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING TFI jedynym podmiotem, który w gronie swoich największych lokat posiadał w końcu czerwca tytuły uczestnictwa funduszy ETF, był subfundusz ING Rosja EUR. Tytuły uczestnictwa funduszu RBS Market Access DAXGlobal były największą pozycją w portfelu tego podmiotu i stanowiły 17,20% aktywów – tyle samo co miesiąc wcześniej. Wartość jednostki uczestnictwa ING Rosja EUR (wycenianej w PLN) wzrosła w czerwcu o 1,80%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.