Skip to main content

Inwestycje funduszy otwartych w ETF – czerwiec 2010 r.

Według informacji zaprezentowanych przez Idea TFI w końcu czerwca tytuły uczestnictwa funduszy ETF obecne były w portfelach inwestycyjnych dwóch subfunduszy wchodzących w skład Idea Parasol FIO: Idea Globalny i Idea Surowce Plus. W przypadku tego pierwszego instrumenty te stanowiły w końcu ubiegłego miesiąca aż 78% jego aktywów – o 9 pkt. proc. więcej niż w maju. Stopa zwrotu tego podmiotu wyniosła w czerwcu (-3,78%). Z kolei subfundusz Idea Surowce Plus po istotnym zmniejszeniu swojego zaangażowania na rynku ETF-ów w maju (z 30 proc. do 4 proc.), tym razem częściowo odbudował swoje pozycje w tych instrumentach, które osiągnęły poziom 16% aktywów. W czerwcu wartość jednostki uczestnictwa subfunduszu spadła o 2,99%.

Z kolei według informacji opublikowanych przez Skarbiec TFI – ETF-y znalazły się wśród największych inwestycji dwóch (sub)funduszy zarządzanych przez to towarzystwo – Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych FIO oraz Skarbiec-Rynków Surowcowych.

Wśród 10 największych inwestycji funduszu Skarbiec-Top Funduszy Zagranicznych znalazły się – podobnie jak w poprzednich miesiącach – tytuły uczestnictwa pięciu ETF-ów. Najpopularniejszym funduszem ETF w portfelu tego podmiotu jest wciąż iShares MSCI Brazil (druga pozycja w portfelu ogółem, 10,17% aktywów – wzrost w porównaniu z majem o 7 pkt. bazowych). Pozostałe ETF w portfelu Skarbca-Top Funduszy Zagranicznych to: Lyxor ETF Turkey EURO (7,22% aktywów – wzrost o 15 pkt. bazowych), iShares MSCI Emerging Markets (6,84% aktywów – wzrost o 4 pkt. bazow4), db x-trackers MSCI World TRN Index ETF (4,79% aktywów – spadek o 11 pkt. bazowych), a także Lyxor ETF Hong Kong HSI USD (4,66 aktywów – spadek o 1 pkt. bazowy). Ogółem w pięć ww. funduszy ETF zostało zainwestowanych 33,68% aktywów funduszu. Jego jednostka zyskała na wartości w czerwcu 0,57%.

Podobne jak w przypadku Skarbca-Top Funduszy Zagranicznych także w przypadku subfunduszu Skarbiec-Rynków Surowcowych skład największych lokat tego podmiotu pozostał w minionym miesiącu stabilny. Cztery zdecydowanie największe lokaty tego subfunduszu w końcu czerwca to: Market Access NYSE Arca Gold Bugs (20,69% aktywów – wzrost o 1,58 pkt. proc.), Lyxor ETF Commodities CRB (20,50% aktywów – wzrost o 2,05 pkt. proc.), EasyETF S&P GSCI Capped Commodity 35/20 (19,16% aktywów – wzrost o 1,76 pkt. proc.) oraz db x-trackers – DB Commodity Booster DJ-UBSCI ETF EUR (17,79% aktywów – wzrost o 1,37 pkt. proc.). Wśród pozostałych największych lokat funduszu znajdowały się tytuły uczestnictwa AMUNDI ETF COMMODITIES S&P GSCI METALS (5,12% aktywów – wzrost o 0,26 pkt. proc.), Market Access Jim Rogers International Commodity Index Fund (2,21% aktywów – wzrost o 1,21 pkt. proc.) oraz – po raz pierwszy – CASAM ETF COMMODITIES S&P GSCI AGRICULTURE (1,23% aktywów). Stopa zwrotu subfunduszu wyniosła w czerwcu (-1,17%).

Tytuły uczestnictwa funduszy ETF znajdują się również w portfelu subfunduszu Skarbiec-Alokacji Globalnej – w końcu minionego miesiąca tytuły uczestnictwa funduszy posiadających ekspozycję głównie na rynki Brazylii, Rosji, Chin i Indii inwestycyjnych stanowiły 86,66% jego aktywów. Towarzystwo nie określiło, czy są to udziały w tradycyjnych funduszach inwestycyjnych, czy w ETF-ach. Stopa zwrotu subfunduszu wyniosła w czerwcu 0,50%.

Wśród funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING TFI jedynym podmiotem, który w gronie swoich największych lokat posiadał w czerwcu tytuły uczestnictwa funduszy ETF, był ING FIO Rosja EUR. Czwartą pod względem wielkości pozycją w portfelu tego podmiotu były tytuły uczestnictwa funduszu Market Access DAXglobal Russia Index Fund (15,22% aktywów – tyle samo co w maju). Wartość jednostki uczestnictwa ING FIO Rosja EUR (wycenianej w PLN) spadła w czerwcu o 1,89%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.