Skip to main content

Historycznie wartość WIG20TR wzrosła o blisko 100%

3 grudnia 2012 roku GPW rozpoczęła obliczanie i publikację indeksu WIG20TR. W przeciwieństwie do indeksu WIG20, który jest indeksem typu cenowego, WIG20TR jest indeksem dochodowym, co oznacza że w procesie jego obliczania bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych transakcji, jak i dochody z tytułu wypłaty dywidendy i emisji nowych akcji z prawem poboru. Zasady kompozycji portfela indeksu WIG20TR, określania wag jego uczestników, zmiany list uczestników (korekty okresowe oraz nadzwyczajne) są takie same jak w przypadku indeksu WIG20.

Wraz z rozpoczęciem publikacji WIG20TR GPW udostępniła inwestorom historyczne wartości indeksu od 31 grudnia 2004 r. W celu utrzymania porównywalności indeksu cenowego z dochodowym przyjęto, że wartości obydwu indeksów w dniu startowym są równe.

Wykres 1. Porównanie graficzne WIG20 i WIG20TR

Z przeprowadzonych przez giełdę wyliczeń wynika, że stopa zwrotu WIG20 w ciągu blisko dekady wzrosła o 24,78%, podczas gdy WIG20TR zyskał 98,32%. Od momentu rozpoczęcia publikacji wskaźnik ten wyniósł 10,25%.

Dane za okres niespełna 10 ostatnich lat dostarczają również informacji o tym jak indeksy WIG20 i WIG20TR zachowywały się w przeszłości i jak ich notowania kształtują się obecnie. W latach 2005 – 2008 indeks WIG20TR tylko nieznacznie przewyższał WIG20. Obydwa wskaźniki były ze sobą silnie skorelowane, a ich stopy zwrotu niemal się nie różniły. Tymczasem od 2009 roku można zauważyć wyraźny wzrost zróżnicowania się wartości indeksu cenowego i dochodowego, które dodatkowo zyskało na sile w ostatnich dwóch latach. Podczas rynkowego maksimum we wrześniu 2014 r. indeks WIG20TR znalazł się najwyżej od grudnia 2007 r. – od dołka w połowie 2011 r. zyskał ponad 31 proc. Porównanie indeksu cenowego z dochodowym WIG20 pozwala w inny sposób spojrzeć na kształtowanie się koniunktury giełdowej. Pokazuje ono inwestorom nie tylko to, jak się zmienia kurs posiadanych przez nich akcji, lecz także to, jaka byłaby wartość indeksu WIG20, gdyby do jego wartości doliczać wypłacane dywidendy. W rezultacie WIG20TR może zachęcić inwestorów indywidualnych do długoterminowego inwestowania na Giełdzie.

„WIG20TR pełniej odzwierciedla sytuację w największych spółkach na GPW. W czasie trendu bocznego i niskich stóp procentowych dodatkowe strumienie dochodu są bardziej pożądane przez inwestorów. Zarabianie na dywidendzie jest więc ciekawą alternatywą lokaty kapitału również dla polskich inwestorów” – powiedział Paweł Tamborski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Indeks WIG20TR jest obliczany od 3 grudnia 2012 roku, na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. Portfel WIG20TR jest więc zgodny z portfelem indeksu WIG20, ale obliczany jest z uwzględnieniem dochodów z akcji, w szczególności z tytułu dywidend oraz praw poboru. Elementami odróżniającymi WIG20TR od indeksu WIG20 są: nazwa, tryb publikacji i podejście do operacji na papierach wartościowych. Wszystkie pozostałe zasady konstrukcji indeksu są zgodne z metodologią indeksu WIG20.Wartość bazową indeksu ustalono w dniu 31 grudnia 2004 r. na poziomie 1960,57 pkt. Rewizja indeksu przeprowadzana jest w cyklu kwartalnym. Korekty okresowe w składzie portfela WIG20TR, tak jak w przypadku WIG20, dokonywane są po sesji w trzeci piątek czerwca, września i grudnia, zaś rewizja roczna, po sesji w trzeci piątek marca. Publikacja WIG20TR odbywa się trzy razy dziennie: o 11:15, 15:15 i po zamknięciu sesji.

Należy także zaznaczyć, iż indeks WIG20TR jest obecnie w praktyce indeksem replikowanym przez fundusz Lyxor UCITS ETF WIG20. Fundusz ten, po zaprzestaniu wypłacania dywidend, od 2012 r. wszelkie dochody z tytułu posiadania akcji reinwestuje, co oznacza że wartość jego tytułów uczestnictwa powinna zmieniać się zgodnie z wartością funkcjonującego na podobnej zasadzie indeksu WIG20TR.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.